Pojęcia ogólne


autobus szkolny
Autobus szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej: AUTOBUS SZKOLNY.
Często posiadają one jednak zupełnie inne malowanie.


Autostrada - droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań. Nie wolno jeździć rowerami po autostradzie! strzałka przejdź.


Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. W pewnych sytuacjach również rowerzyści mogą poruszać się po chodniku, np. wówczas kiedy występują niekorzystne dla nich warunki pogodowe, które będą zagrażały bezpieczeństwu jazdy i narażały innych użytkowników drogi.
Jadąc chodnikiem rowerzysta musi jednak pamiętać, że tutaj pierwszeństwo ma zawsze pieszy.


Droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.


droga dla rowerów
Droga dla rowerów - droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno, oraz wielośladowych takich jak: riksze, rowery z dwukołową przyczepką lub rowery trójkołowe (oprócz wózków rowerowych), oznaczona znakiem pionowym C-13 oraz poziomym P-23.

Droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie, lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy pamiętać, że tam gdzie rowerzysta ma dostępną drogę dla rowerów, nie może poruszać się po jezdni. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy droga dla rowerów biegnie w innym kierunku niż potrzebuje tego rowerzysta - wtedy rowerzysta może poruszać się po jezdni.


Droga ekspresowa - droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa, na której skrzyżowania występują wyjątkowo. Nie wolno jeździć rowerami po drodze ekspresowej! strzałka przejdź.


Droga twarda - droga z jezdnią o nawierzchni z asfaltu, betonu, kamienia itp. o długości powyżej 20 metrów; inne drogi są drogami gruntowymi.


Hulajnoga elektryczna - pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów. Jest konstrukcyjnie przeznaczona do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. strzałka przejdź.


Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.


Kierujący - osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych.


Kolumna pieszych - zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę.


Omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody strzałka przejdź.


rowerzystka na srodku pasa ruchu
Pas ruchu - każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Rowerzysta, który dojeżdża do skrzyżowania, a następnie przejeżdża przez nie, może jechać środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.
Wprowadzenie tej możliwości ma na celu wyeliminowanie sytuacji, kiedy skręcający w prawo samochód może zajechać drogę jadącemu prosto rowerzyście.


pas ruchu dla rowerów
Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczona dla ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Powinien mieć szerokość 1,5 metra i być wydzielony dla ruchu rowerowego na jezdni tam, gdzie budowa osobnej drogi rowerowej jest niemożliwa. Rowerzysta mający do dyspozycji pas rowerowy nie może poruszać się ani po chodniku ani po samej jezdni. Kierowcy samochodów powinni pamiętać, że nie mogą wjeżdżać, zatrzymywać się oraz parkować na pasach przeznaczonych dla rowerzystów.


Pieszy - osoba która znajduje się poza pojazdem na drodze i nie wykonuje na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami (np. policjant kierujący ruchem, osoba przeprowadzająca dzieci przez jezdnię).
Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.


Pobocze - część przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.


Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.


Przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi D-6 i P-10   strzałka przejdź.


Przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi D-6a i przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi P-11. Pamiętaj, że pierwszeństwo w miejscu gdzie droga dla rowerów przecina się z jezdnią, ma rowerzysta.


Rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra. Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.


Ruch kierowany - ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę.


  REKLAMY


Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie. Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.


Strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi D-40  i  D-41.


śluza rowerowa
Śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania, wyróżniona zazwyczaj innym kolorem nawierzchni, wyznaczona na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Pozwala ona rowerzystom na minięcie zatrzymujących się samochodów i ustawienie się przed nimi. Po zmianie świateł na zielone, rowerzysta jako pierwszy wjeżdża na skrzyżowanie i swobodnie udaje się w wyznaczonym przez siebie kierunku.


Ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.


wózek rowerowy
Wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 metra, przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Wózek taki może być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, uruchamiany naciskiem na pedały, zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Osoba prowadząca taki wózek  musi mieć ukończone 17 lat.


Wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku   strzałka przejdź.


Wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Pojazdy jadące w korku (poruszające się wolniej), rowerzysta może wyprzedzać z ich prawej strony, bliżej krawężnika   strzałka przejdź.


Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu (przerwa w jeździe) nie spowodowane przez warunki na drodze, lub przepisy ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu (na czas nieokreślony) wynikające z tych warunków lub przepisów.Sprawdź czy coś pamiętasz:   punkt Test 1,   punkt Test 2

  REKLAMY