Etap powiatowy 2019
w Cedrach Wielkich

reklama

1)  Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmiej:
   10 lat,
   7 lat,
   18 lat.

2)  Droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza:
   10 metrów,
   15 metrów,
   20 metrów.


3)  Osoba prowadząca rower, to:
   pieszy,
   kierujący rowerem,
   uczestnk ruchu wykonujący inne czynności na drodze.


4)  Pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą:
 45 km/h,
 40 km/h,
 25 km/h.5)  Znak obok dotyczy:
   jezdni i chodnika,
   tylko chodnika,
   strony drogi po której się znajduje.
zakaz zatrzymywania

6)  Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone w:
   co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
   dzwonek lub innych sygnał ostrzegawczy o przeraźliwym dźwięku,
   apteczkę pierwszej pomocy.


7)  Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, nie jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, gdy:
   porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, lub po chodniku,
   porusza się po poboczu,
   porusza się przyspieszonym krokiem po lewej stronie jezdni.

8)  Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby:
   która osiągnęła wiek 15 lat,
   pełnoletniej,
   która osiągnęła wiek 10 lat.


9)  Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
   osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu,
   każdy uczestnik ruchu drogowego,
   osoba posiadająca latarkę ze światłem czerwonym.

10)  Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązny iść:
   prawą stroną drogi,
   lewą stroną drogi,
   lewą lub prawą stroną drogi w zależności od warunków drogowych.

11)  W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym nr 1 powinien:
   zmienić pas ruchu na prawy,
   zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
   przyspieszyć, aby zdążyć przed pieszym.

pieszy na pasach

12)  Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM wynosi:
   12 lat,
   10 lat,
   14 lat.


13)  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza:
   50 metrów,
   150 metrów,
   100 metrów.


14)  Wjeżdżając na drogę ze strefy zamieszkania, kierujący rowerem, który ukończył 10 lat:
   ma pierwszeństwo,
   jest włączającym się do ruchu,
   powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię.


15)  Kierujący motorowerem, który przewozi dziecko w wieku 5 lat, może jechać z prędkością:
   40 km/h,
   45 km/h,
   30 km/h.


16)  Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany:
   używać dzwonka w odstępach 5 sekund,
   ustępować miejsca pieszym,
   jechać lewą stroną.


17)  Światła pozycyjne roweru mogą być zdemontowane, gdy:
   kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
   kierujący tym pojazdem nie korzysta z jezdni i porusza się chodnikiem,
   konstrukcja roweru uniemożliwia zamontowanie świateł pozycyjnych.


18)  Znak obok:
   oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony,
   oznacza zakaz ruchu pieszych na całej szerokości drogi,
   oznacza zakaz ruchu pieszych tylko po chodniku.

zakaz ruchu pieszych

19)  Podczas wyprzedzania roweru, kiedujący pojazdem jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż:
   1 metr,
   1,5 metra,
   2 metry.


20)  Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest:
   prawo jazdy kategorii AM,
   pisemna zgoda rodziców,
   zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły.


21)  Osoba w wieku 12 lat, posiadająca kartę rowerową, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej to:
   pieszy,
   kierowca,
   kierujący.


22)  Omijanie to:
   przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu, lub przeszkody,
   przejeżdżanie (przechodzenie) obok poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu, lub przeszkody,
   przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.


23)  Postój to:
   unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę,
   unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego,
   zatrzymanie pojazdu trwające nie dłużej niż 1 minutę.


24)  Motorower jest:
   pojazdem silnikowym,
   pojazdem wolnobieżnym, gdyż jego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
   pojazdem.


25)  Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:
   kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera,
   kierującego taksówką,
   instruktora lub egzaminatora podczas dojazdu do ośrodka szkolenia.

SKRZYŻOWANIA


26)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony,
   nie może skręcić w lewo,
   przejeżdża ostatni.

skrzyżowanie ze znakami

27)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża pierwszy,
   przejeżdża równocześnie z pojazdem uprzywilejowanym,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu.

skrzyżowanie z sygnalizacją i pojazdem uprzywilejowanym

28)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża ostatni,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 2.

skrzyżowanie  ze znakami i tramwajem

29)  W tej sytuacji rowerzysta:
   nie może wjechać na skrzyżowanie do czasu zmiany świateł,
   przejeżdża ostatni,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 z lewej strony.

skrzyżowanie z sygnalizacją

30)  Podaj prawidłową kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie:
   rower - tramwaje,
   tramwaje - rower,
   tramwaj nr 3 - rower - tramwaj nr 2.

skrzyżowanie rondo z tramwajami

31)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed samochodem nr 2 z lewej strony,
   jest włączającym się do ruchu, przejeżdża ostatni,
   ma pierwszeństwo przed samochodem nr 3 z prawej strony.

skrzyżowanie - wyjazd ze strefy zamieszkania

32)  W tej sytuacji rowerzysta widząc pojazd uprzywilejowany:
   przejeżdża pierwszy,
   ma pierwszeństwo przed samochodem nr 3 z prawej strony,
   przejeżdża ostatni.

skrzyżowanie typu T

33)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z napisem POLICJA,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony z nr 2.

skrzyżowanie z sygnalizacją

34)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 4.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

35)  W tej sytuacji rowerzysta:
   przejeżdża ostatni,
   nie ma pierwszeństwa przed pojazdem z prawej strony,
   nie ma pierwszeństwa przed pojazdem z lewej strony.

skrzyżowanie - wyjazd ze strefy zamieszkaniaNadesłał:   Rotkiw 16


   


Wstecz