Etap powiatowy 2014
w Jaćmierzu

1)  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone:
   w odległości większej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych,
   w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych,
   w dowolnym miejscu.


reklama


2)  Kierujący rowerem jednośladowym może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych wyjątkowo, gdy:
   opiekuje się on osobą w wieku do lat 10,
   opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
   szerokość chodnika wzdłuż drogi (po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 40 km/h), wynosi co najmniej 1,5 metra.
3)  Rowerzysta korzystający z drogi, na której znajdują się dwa pasy ruchu w jednym kierunku i wzdłuż której nie ma pobocza ani drogi dla rowerów, jest obowiązany:
   korzystać z pasa ruchu na którym jest mniej pojazdów,
   jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi,
   korzystać z dowolnego pasa ruchu.4)  Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu, ustępuje pierwszeństwa:
 wszystkim pieszym i kierującym poruszającym się poboczem,
 tylko motorowerom,
 tylko osobom pieszym i rowerzystom.


5)  Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:
   jest zawsze zabronione,
   jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustępowania miejsca kierującemu rowerem,
   jest dozwolone tylko na obszarze niezabudowanym na drogach dwujezdniowych, w razie braku chodnika lub pobocza.


6)  Który ze znaków drogowych zabrania wjazdu rowerem:
   a,
   b,
   c.

znaki dla rowerzystów

7)  Znak ten:
   wyznacza przejście dla pieszych,
   ostrzega o miejscu szczególnie uczęszczanym przez pieszych, lub o bliskości takiego miejsca,
   ostrzega kierującego pojazdem o przejściu dla pieszych.

przejście dla pieszych

8)  Znak ten umieszczony poza skrzyżowaniem oznacza zakaz:
   skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
   skręcania w prawo na kolejnych skrzyżowaniach aż do odwołania znakiem "koniec zakazu skrętu".

zakaz skrętu w prawo


9)  Znak ten:
   zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
   oznacza przejście dla pieszych, które jest szczególnie uczęszczane przez dzieci idące do szkoły,
   informuje o przejściu dla pieszych - oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
przejście dla pieszych

10)  Który znak oznacza drogę jednokierunkową:
   a,
   b,
   c.
wybierz znak

11)  Rowerzysta, który porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany:
   włączyć światła, w które rower jest wyposażony,
   gdy nie ma pobocza prowadzić na piechotę rower jak najbliżej krawędzi jezdni,
   wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe.


12)  Obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innch uczestników ruchu drogowego dotyczy:
   dzieci w wieku do lat 15, poruszających się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym,
   dzieci do lat 17, poruszających się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym,
   nie ma takiego obowiązku.


13)  Zabrania się wyprzedzania innego pojazdu jadącego po jezdni:
   na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
   na obszarze zabudowanym,
   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.


14)  Kierujący rowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:
   jeździć tylko po chodniku i ustępować miejsca pieszym,
   ustępować pierwszeństwa pieszym,
   jechać powoli, z prędkością nie większą niż prędkość pieszego.


15)  Rowerzyście który jest wyprzedzany przez samochód osobowy, zabrania się:
   zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania,
   trzymania kierownicy tylko jedną ręką,
   zwalniania w czasie wyprzedzania.


16)  Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
   nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
   natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
   udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.


17)  Zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce np. cukierek, to:
   zadławienie,
   zakneblowanie,
   korek.


18)  Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadków jest:
   utrata przytomności,
   skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
   zapadający się na dno gardła język.

19)  Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
   jedynie samo miejsce złamania,
   wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
   miejsce złamania i dwa najbliższe stawy.

20)  Dzwoniąc pod numer alarmowy podajemy:
   informujemy o wysokości temperatury ciała osoby poszkodowanej i ilości gapiów,
   imię, nazwisko, numer telefonu, rozdaj wypadku, miejsce, liczbę rannych ,
   tylko miejsce wypadku.


SKRZYŻOWANIA


21)  Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:
   przejeżdża pierwszy,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

skrzyżowanie ze znakami

22)  W przedstawionej sytuacji rowerzysta:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu i pojazdowi numer 3,
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 3.

skrzyżowanie z tramwajem

23)  W przedstawionej sytuacji, rowerzysta:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 3,
   przejeżdża jako pierwszy.

skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem

24)  Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 i pojazdowi nr 2,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

skrzyżowanie zrównorzędne

25)  W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 2.

skrzyżowanie równorzędne

26)  Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem z nr 1:
   przejeżdża ostatni,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
    ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.

skrzyżowanie ze znakiem STOP i łamanym pierwszeństwem

27)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta z nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.

skrzyżowanie równorzędne

28)  Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem numer 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   przejeżdża ostatni,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.

skrzyżowanie ze znakami

29)  Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta z nr 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   przejeżdża ostatni.

skrzyżowanie równorzędne

30)  Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 4, ma pierwszeństwo przed pojazdem nr:
   1,
   2,
   3.

skrzyżowanie ze znakamiTest nadesłał: jorekplatek@poczta.onet.pl


   


Wstecz