Turniej powiatowy Skawina 2010
11.11.2013


1. W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
jedzie ostatni,
ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 2,
jedzie pierwszy.


2. Kierujący rowerem jest zobowiązany:
zawsze trzymać kierownicę oburącz,
korzystać z drogi dla rowerów,
jeździć rowerem tylko w dzień.

3. Włączanie się do ruchu to:
wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu zielonego światła,
dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych,
wjazd z podwórka na drogę.

4. Kierującemu rowerem zabrania się:
kierować rowerem wieloosobowym na mając ukończone 17 lat,
przewozić zakupy na bagażniku,
kierować tylko jedną ręką.

5. Znak ten zabrania rowerzyście:
jazdy rowerem tylko po jezdni,
jazdy rowerem tylko po poboczu,
jazdy rowerem i po jezdni i po poboczu.


6. Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:
pozostawić w ranie,
natychmiast wyjąć,
docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania.

7. W tej sytuacji kierujący rowerem:
ustępuje pojazdowi z numerem 3,
ustępuje pojazdowi z numerem 2,
jedzie ostatni.


8. Znak ten oznacza, że:
na drogę nie można wjechać tylko od strony umieszczenia tego znaku,
droga jest całkowicie zamknięta dla ruchu,
droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych.


9. Znak ten informuje o:
jednym pasie ruchu,
jednym kierunku ruchu,
obowiązku jazdy prosto przez skrzyżowanie.


10. W tej sytuacji kierujący rowerem:
ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
ustępuje pierwszeństwa motocykliście z numerem 2.


11. Znak ten oznacza:
przejście dla pieszych,
przejazd dla rowerzystów,
przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.


12. Rowerzyście zabrania się zawracania:
w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić,
wszędzie,
na skrzyżowaniu dróg.


13. Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:
leży na boku,
znajduje się w pozycji półsiedzącej,
leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami.


14. Przy omijaniu kierujący rowerem jest obowiązany:
zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu (uczestnika ruchu lub przeszkody) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
zachować szczególna ostrożność.


15. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:
jest zawsze zabronione,
jest dozwolone tylko na obszarze niezabudowanym na drogach dwujezdniowych w razie braku chodnika lub pobocza,
jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustępowania miejsca rowerom.


16. Znak ten:
zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
dotyczy tylko obszaru zabudowanego,
wskazuje miejsce, w którym pieszy powinien z zachowaniem szczególnej ostrożności przekroczyć jazdnię.


17. Dziecko korzystające z drogi musi znajdować się pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, gdy:
nie ukończyło 7 lat,
nie ukończyło co najmniej 5 lat,
ukończyło 8 lat, lecz ma do pokonania drogę dłuższą niż 500 metrów.


18. W tej sytuacji motorowerzysta z numerem 1:
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
jedzie jako drugi,
jedzie ostatni.


19. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.


20. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:
poruszyć kończyną w celu sprawdzenia czy jest złamana,
sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych,
przystąpić do unieruchomienia kończyny.


21. Cofanie pojazdu jest dozwolone:
na drodze jednokierunkowej,
na mostach i wiaduktach,
na drodze ekspresowej.


22. W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy są ofiary, rowerzysta powinien:
usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni,
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.


23. Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
przez każdy przejazd kolejowy,
tylko przez przejazd kolejowy nie wyposażony w urządzenia zabezpieczające,
tylko wtedy, gdy przejazd jest oznakowany znakiem "STOP".


24. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po zmierzchu jest obowiązane:
używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu na drogach poza obszarem zabudowanym,
używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu na wszystkich drogach,
używać latarki ze światłem białym skierowanym do przodu, niezależnie od elementów odblaskowych, jeżeli porusza się po jezdni poza obszarem zabudowanym.


25. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to:
wymijanie,
omijanie,
wyprzedzanie.  REKLAMY
Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!