Test numer  9

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Gdzie ustawia się ten znak?
a) przed miejscami, którymi przechodzą dzieci,
b) tylko w pobliżu szkół,
c) w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci, lub w bliskości tych miejsc.2)  Znak ten oznacza, że:
a) droga podporządkowana krzyżuje się lub łączy z drogą z pierwszeństwem,
b) droga z pierwszeństwem krzyżuje się drogą podporządkowaną,
c) poruszasz się drogą z pierwszeństwem.3)  Widząc ten znak rowerzysta:
a) może jechać dalej bez żadnych ograniczeń,
b) nie może wjechać na drogę za tym znakiem,
c) musi zmniejszyć prędkość.4)  Znak ten oznacza:
a) zakaz skrętu w prawo,
b) nakaz jazdy w prawo (skręcanie za znakiem),
c) nakaz jazdy w prawo (skręcanie przed znakiem).5)  Taki znak namalowany na jezdni oznacza:
a) powierzchnę wyłączoną z ruchu,
b) miejsce parkingowe,
c) linie przystankową.6)  Po tym sygnale może zapalić się tylko:
a) sygnał żółty i czerwony,
b) sygnał czerwony,
c) sygnał zielony.7)  Znak ten oznacza:
a) śliską jezdnię,
b) drogę ekspresową,
c) zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych.8)  Koniec drogi jednokierunkowej może być wyrażony znakiem:
a)
b)c)9)  W jakich miejscach zabronione jest wyprzedzanie pojazdu silnikowego?
a) na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym,
b) na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym,
c) na skrzyżowaniach równorzędnych.10)  Kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu i zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru,
b) sygnalizować tylko zamiar skręcania w lewo,
c) sygnalizować zamiar skręcania tuż przed skrzyżowaniem.11)  Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania:
a) z lewej strony uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo,
b) w tunelach, na mostach i wiaduktach,
c) na przejściach dla pieszych gdy ruch jest kierowany.12)  W takiej sytuacji na skrzyżowaniu:
a) kierujący karetką z numerem 3 musi zachować szczególną uwagę,
b) rowerzysta pojedzie ostatni,
c) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2.13)  Na tym skrzyżowaniu:
a) kierujący pojazdem numer 3 pojedzie jako drugi,
b) kierujący pojazdem z numerem 2 musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 1,
c) kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1.14)  Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to:
a) 2 - 3 - 1,
b) 3 - 1 - 2,
c) 3 - 2 - 1.15)  Kiedy dozwolone jest korzystanie przez pieszych z drogi dla rowerów?
a) tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożliwości korzystania z nich,
b) nigdy,
c) tylko przy małym ruchu rowerów.16)  Kierującemu rowerem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie:
a) gdy kierujący ruchem stoi bokiem do kierującego rowerem,
b) jeżeli nadawany jest sygnał świetlny żółty migający,
c) jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.17)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a) musi ustąpić tylko karetce pogotowia z numerem 2,
b) przejedzie ostatni,
c) przejedzie pierwszy, bo cały czas jedzie po drodze głównej.18)  Na tym skrzyżowaniu:
a) kierujący pojazdem numer 1 musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 3,
b) pojazdy z numerami 2 i 3 mogą przejechać równocześnie,
c) kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3.19)  W tej sytuacji, na skrzyżowaniu:
a) ostatni pojedzie tramwaj,
b) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2,
c) rowerzysta przejedzie jako pierwszy.20)  Jak powinien zachować się uczestnik ruchu, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany?
a) nie zwiększać prędkości,
b) koniecznie zatrzymać się,
c) obowiązkowo ułatwić przejazd, a w szczególności niezwłocznie usunąć się z jego drogi i w razie potrzeby zatrzymać się.21)  Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych:
a) ma pierwszeństwo przed pieszym,
b) nie może przekraczać prędkości pieszego (około 5 km/h),
c) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.22)  W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać się:
a) przed znakiem,
b) tuż za znakiem,
c) w takim miejscu, aby widzieć co się dzieje na drodze, do której dojeżdża.23)  W przedstawionej sytuacji:
a) rowerzysta musi ustąpić pieszemu,
b) pieszy ma pierwszeństwo jedynie przed pojazdem numer 1,
c) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 1, ponieważ jedzie prosto.24)  Rower powinien być wyposażony obowiązkowo:
a) w lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu,
b) w dwa skutecznie działające hamulce,
c) z tyłu w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.25)  Pieszemu zabrania się:
a) zwalniania kroku lub zatrzymania się bez uzasadnionej potrzeby, podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
b) przechodzenia przez jezdnię w innych miejscach niż na wyznaczonych przejściach,
c) wchodzenia na tory, gdy zakończono podnoszenie zapór.
REKLAMY