Test numer  13

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Ten znak:
a) wyznacza miejsce przejścia pieszych,
b) ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych,
c) ostrzega o wzmożonym ruchu pieszych.2)  Za tym znakiem:
a) rowerzysta ma pierwszeństwo przed rowerzystą wyjeżdżającym z drogi po lewej stronie,
b) jest skrzyżowanie dróg równorzędnych,
c) jest skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.3)  Znak ten oznacza:
a) zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
b) zakaz wjazdu,
c) zakaz ruchu w obu kierunkach.4)  Znak ten oznacza:
a) zakaz skrętu w lewo,
b) nakaz jazdy w lewo (skręcanie przed znakiem),
c) nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem).5)  Znak ten:
a) wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania pojazdu,
b) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną,
c) wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu.6)  Za tym sygnalizatorem (czerwone światło i zielona strzałka w lewo), rowerzysta może:
a) zawrócić,
b) skręcić w prawo,
c) tylko skręcić w lewo.7)  Znak ten oznacza:
a) obszar zabudowany,
b) koniec obszaru zabudowanego,
c) koniec strefy zamieszkania.8)  Dalszego poruszania się pieszych zabrania znak:
a)
b)c)9)  Przed wyprzedzeniem, kierujący rowerem jest obowiązany:
a) tylko zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu,
b) ostrzec dzwonkiem kierującego pojazdem wyprzedzanym,
c) upewnić się w szczególności, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.10)  Wyjeżdżając z drogi wewnętrznej lub parkingu na drogę publiczną, rowerzysta powinien ustępować pierwszeństwa:
a) tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
b) tylko pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony,
c) wszystkim pojazdom i pieszym idącym drogą publiczną.11)  Zabrania się wyprzedzania:
a) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
b) na zakrętach jezdni o ruchu jednokierunkowym,
c) na skrzyżowaniach, na których ruch jest kierowany.12)  Na skrzyżowaniu obok:
a) rowerzysta jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
b) rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3,
c) kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3.13)  W takiej sytuacji:
a) rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi,
b) rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
c) niezależnie od zastosowanego oznakowania czy sygnalizacji świetlnej, tramwaj pojedzie zawsze jako pierwszy.14)  Na tym skrzyżowaniu:
a) kierujący pojazdem z numerem 2 pojedzie ostatni,
b) jako pierwszy pojedzie pojazd z numerem 3,
c) rowerzysta pojedzie jako drugi.15)  Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
a) 30 metrów,
b) 50 metrów,
c) 100 metrów.16)  Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego rowerzysta ma obowiązek:
a) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
b) ustąpić pierwszeństwa pojazdom silnikowym, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają,
c) zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej pokonać skrzyżowanie.17)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu pojedzie jako:
a) pierwszy,
b) drugi,
c) trzeci.18)  Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to:
a) 2 - 3 - 4 - 1,
b) 2 - 3 - 1 - 4
c) 2 - 4 - 1 - 3.19)  W takiej sytuacji, na tym skrzyżowaniu:
a) znaki drogowe mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną,
b) motorowerzysta pojedzie ostatni,
c) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2.20)  W razie przechodzenia przez jezdnię osoby upośledzonej używającej specjalnego oznaczenia, kierujący rowerem jest obowiązany:
a) bezpiecznie ominąć tę osobę,
b) ustąpić jej pierwszeństwa tylko na przejściu dla pieszych,
c) zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.21)  Kiedy można przechodzić przez jezdnię w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia?
a) nigdy,
b) jeżeli skrzyżowanie jest w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu,
c) tylko w strefie zamieszkania.22)  W tej sytuacji, w miejscu znaku zapytania powinien się znaleźć znak:
a) ustąp pierwszeństwa przejazdu,
b) nakaz jazdy w prawo lub w lewo,
c) STOP.23)  W przedstawionej sytuacji pierwszeństwo przed samochodem mają:
a) wszyscy piesi,
b) tylko piesi z numerem 2 i 3,
c) piesi przechodzący na przejściu oraz pieszy z numerem 4.24)  Rower powinien być wyposażony::
a) z tyłu - w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające) oraz w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt,
b) w lusterko wsteczne,
c) w światła barwy żółtej samochodowej na pedałach.25)  Pieszemu zabrania się:
a) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczane, lub opuszczanie ich rozpoczęto,
b) korzystania z drogi dla rowerów w każdym przypadku,
c) przechodzenia przez jezdnię w sąsiedztwie skrzyżowania, jeżeli nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych.
REKLAMY