Kodeks Drogowy - wyjątki


DZIAŁ II - Ruch drogowy

Rozdział 3. Ruch pojazdów

Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie

Art. 32.

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

  1. samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;
  2. rowerów lub wózków rowerowych - 15;
  3. pozostałych pojazdów - 5.
2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów dla kolumn pojazdów samochodowych, oraz 200 metrów dla kolumn pozostałych pojazdów.

4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych, oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.