1. Wyprzedzanie jest to:

A przejeżdżanie obok innego pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku,
B tylko przejeżdżanie obok pieszego poruszającego się w tym samym kierunku,
C przejeżdżanie obok przeszkody.


2. W strefie ruchu oznakowanej odpowiednimi znakami:

A mają zastosowanie takie przepisy jak w strefie zamieszkania,
B obowiązują przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
C można kierować motorowerem bez uprawnień.


3. Jeżeli na skrzyżowaniu znajduje się policjant i ma uniesioną rękę w górę to:

A wjazd na skrzyżowanie jest zabroniony,
B pojazdy znajdujące się na skrzyżowaniu muszą je opuścić,
C czekamy na kolejne polecenie.


4. W trakcie poruszania się po drogach publicznych motorowerem musimy posiadać przy sobie:

A tylko kartę motorowerową,
B dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową,
C dowód osobisty.


5. Ile pojazdów może jechać w kolumnie?

A 10 motorowerów,
B 15 rowerów,
C 10 rowerów i 10 motorowerów.


6. Korzystanie z chodnika w trakcie jazdy rowerem jest dopuszczalne:

A gdy rowerzysta opiekuje się osobą do lat 10 kierującą rowerem,
B gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów, prędkość dopuszczalna jest większa jak 50km/h i chodnik jest szerszy niż 2 metry,
C tylko w godzinach od 23.00 do 5.00.

7. Kodeks drogowy obowiązuje:

A na drogach publicznych,
B w strefach zamieszkania,
C w strefach ruchu.


8. Pieszy w trakcie korzystania z drogi publicznej:

A powinien poruszać się chodnikiem,
B jeżeli porusza się poboczem to zajmuje lewą stronę drogi,
C może warunkowo korzystać z jezdni.


9. Przechodzenie przez jezdnię jest:

A dozwolone poza przejściem, gdy odległość do niego jest większa niż 100 metrów,
B dozwolone tylko na przejściach dla pieszych,
C niedozwolone, ponieważ powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


10. Zabrania się wyprzedzania:

A na wiaduktach,
B na przejściach dla pieszych,
C na wszystkich skrzyżowaniach bez wyjątku.


11. Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi pod opieką osoby która ukończyła:

A przynajmniej 10 lat,
B przynajmniej 15 lat,
C przynajmniej 18 lat.


12. Zabrania się zatrzymywania pojazdu lub postoju:

A na przejeździe kolejowym,
B na skrzyżowaniu w odległości mniejszej jak 15 metrów,
C na przejściu dla pieszych.


13. W czasie jazdy hełm ochronny powinien być używany przez:

A kierującego motorowerem,
B pasażera motoroweru,
C kierującego rowerem.


14. Wymijanie to:

A przechodzenie obok innego użytkownika poruszającego się w przeciwnym kierunku,
B przejeżdżanie obok innego pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku,
C przechodzenie obok stojącego pojazdu.


15. Ograniczenie prędkości do 40 km/h znakiem pionowym, może być odwołane:

A przez skrzyżowanie,
B przez znak pionowy "Obszar zabudowany",
C przez znak pionowy "Koniec obszaru zabudowanego".


16. Kierujący rowerem:

A przejeżdża ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C ma pierwszeństwo przed samochodem nr 2.


17. Kierujący rowerem:

A przejeżdża pierwszy,
B przejeżdża ostatni,
C ustępuje pierwszeństwa samochodowi nr 3.


18. Kierujący rowerem nr 1:

A znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
B przejeżdża pierwszy,
C udziela pierwszeństwa motocyklowi nr 2.


19. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C przejeżdża ostatni.


20. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A powinien się zatrzymać,
B przejeżdża ostatni,
C warunkowo może wjechać na skrzyżowanie.


21. Jaką pierwszą czynność wykonujemy na miejscu wypadku drogowego gdy są osoby ranne:

A zabezpieczamy miejsce w celu zapobieżenia kolejnym zdarzeniom,
B udzielamy od razu pomocy ofiarom wypadku,
C powiadamiamy służby ratunkowe.


22. Krwotok zewnętrzny z żyły należy tamować:

A tylko opaską uciskową,
B opatrunkiem uciskowym,
C tylko bandażem.


23. Jaką należy zachować kolejność przy zakładaniu opatrunku na ranę:

A wata i bandaż,
B gaza, wata i bandaż,
C wata i plaster.


24. Jeżeli u ofiary wypadku drogowego nastąpiło zatrzymanie krążenia i oddechu to wykonujemy:

A najpierw masaż serca w celu przywrócenia akcji,
B najpierw sztuczne oddychanie w celu przywrócenia samodzielnego oddechu,
C przemiennie masaż serca i sztuczne oddychanie.


25. Jeżeli ofiara wypadku doznała złamania otwartego kończyny górnej, to należy w pierwszej kolejności:

A pozostawić ją i oczekiwać na przybycie lekarza,
B zatamować krwotok i unieruchomić złamaną kończynę w celu uniemożliwienia przemieszczania się odłamów kostnych,
C okryć ofiarę kocem, aby nie następowała utrata ciepłoty ciała.