11. Pieszy idący poboczem w strefie zamieszkania:

A jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
B może iść prawą stroną drogi,
C może korzystać z całej szerokości drogi.


22. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych:

A może iść obok siebie,
B poruszanie się w takich warunkach obok siebie jest zabronione,
C obowiązanych jest iść jeden za drugim.


33. Pieszy może iść po jezdni:

A w razie braku chodnika, pobocza lub innej drogi dla pieszych, albo niemożności korzystania z pobocza,
B pieszy nigdy nie może iść po jezdni,
C może zawsze po lewej stronie jezdni, ponieważ widzi jadące z naprzeciwka pojazdy.


44. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:

A jest zabronione w każdej sytuacji i warunkach,
B jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustępowania miejsca rowerom,
C z obowiązku ustępowania miejsca rowerowi jest zwolniona osoba niepełnosprawna korzystająca z drogi dla rowerów.


55. Kolumna pieszych w wieku do 10 lat:

A może poruszać się tylko prawą stroną jezdni,
B nie powinna poruszać się po prawej stronie jezdni,
C generalnie powinna korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - pobocza.

66. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej:

A tylko "gęsiego", czyli jeden za drugim,
B tylko dwójkami,
C tylko czwórkami.


77. W strefie zamieszkania:

A pieszy może korzystać z całej szerokości drogi,
B pieszy może przebiegać przez jezdnię,
C nie musi korzystać z przejścia dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię.


88. Znak ten:

A gwarantuje bezpieczne przejście przez jezdnię,
B oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi,
C zwalnia pieszego z zachowania szczególnej ostrożności.


99. Znak ten oznacza:

A drogę przeznaczoną tylko dla osób dorosłych z dzieckiem,
B drogę dla pieszych,
C zakaz wstępu dla pieszych.


1010. Znak ten umieszczony po prawej stronie drogi oznacza, że:

A ruch pieszych zabroniony jest na całej szerokości drogi,
B ruch pieszych dozwolony jest po lewej stronie drogi,
C zabronione jest kierowanie rowerem po prawej stronie drogi przez ośmioletnie dziecko pozostające pod opieką osoby pełnoletniej.


1111. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem jest:

A dozwolone, ale tylko na wyznaczonym przejściu dla pieszych,
B zabronione, w tym również na przejściach dla pieszych,
C zabronione ale tylko poza przejściem dla pieszych.


1212. Pieszy przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym:

A może korzystać tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych,
B może przejść w dowolnym miejscu, jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 metrów,
C może przejść w dowolnym miejscu, pod warunkiem zachowania ostrożności.


1313. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:

A 20 metrów,
B 100 metrów,
C 50 metrów.


1414. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest:

A dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych,
B dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 metrów i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom,
C dozwolone zawsze jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów.

1515. Znak ten:

A wskazuje pieszemu miejsce przejścia przez jezdnię,
B ostrzega pieszego o przejściu dla pieszych,
C ostrzega kierującego pojazdem o przejściu dla pieszych.


1616. Znak ten oznacza, że:

A ruch rowerzystów i pieszych odbywa się po stronach drogi wskazanych na znaku,
B ruch rowerzystów i pieszych odbywa się na całej powierzchni drogi,
C na drodze tej pierwszeństwo posiadają piesi.


1717. Dziecko poniżej siódmego roku życia przechodzące przez jezdnię poza obszarem zabudowanym musi znajdować się:

A pod opieką osoby pełnoletniej,
B pod opieką osoby co najmniej 10-cio letniej,
C obowiązkowo pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.


1818. Ośmioletnie dziecko prowadzące rower jest traktowane:

A jako kierujący,
B jako pieszy,
C jako uczestnik ruchu.


1919. Dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po drodze, po zmierzchu na obszarze zabudowanym:

A obowiązane jest używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
B jest zwolnione z prawnego obowiązku używania elementów odblaskowych,
C obowiązane jest używać latarki ze światłem białym.


2020. Sześcioletnie dziecko w strefie zamieszkania:

A może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej,
B musi się znajdować pod opieką osoby siedemnastoletniej,
C musi znajdować się pod opieką osoby co najmniej 10-cio letniej.


2121. W takiej sytuacji:

A kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed pieszym,
B pieszy powinien korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych,
C kierujący obowiązany jest zatrzymać pojazd.


2222. W takiej sytuacji:

A kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu nr 1,
B kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu nr 2,
C kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed pieszym nr 2, ponieważ ten ma pojazd po swojej prawej stronie.


2323. W takiej sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 1 może kontynuować jazdę, zachowując szczególną ostrożność, jeśli ruszy pojazd nr 2,
B kierujący pojazdem nr 1 jest obowiązany zatrzymać się przed przejściem,
C kierujący pojazdem nr 2 musi tak długo stać, aż pieszy przejdzie na drugą stronę jezdni i wejdzie na chodnik.


2424. W tej sytuacji:

A kierujący pojazdami nr 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność,
B kierujący pojazdami nr 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość,
C kierujący pojazdem nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2.


2525. W tej sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
B kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
C piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami.