Ogólnopolski Turniej BRD - Lubniewice 1997
Pytanie 1

Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania:

A w tunelach, na mostach i wiaduktach,
B z lewej strony uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo,
C na przejściach dla pieszych, gdy ruch jest kierowany.


Pytanie 2

Widząc autobus wyjeżdżający z zajezdni na drogę kierujący rowerem:

A może przejechać przed nim, gdyż autobus włącza się do ruchu,
B powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi, jeżeli wyjeżdża on z prawej strony,
C powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi bez względu na to, z której strony wyjeżdża.


Pytanie 3

Jeżeli osoba ranna w wypadku drogowym doznała złamania, w którym kość przebiła skórę, to należy:

A miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę,
B przy nieznacznym krwawieniu założyć mocny opatrunek uciskowy,
C wyłącznie unieruchomić kończynę bez opatrunku, by nie wywierała ucisku na kość.


Pytanie 4

Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:

A podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
B za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu,
C opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte.


Pytanie 5

Przy omijaniu kierujący rowerem jest obowiązany:

A zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
B zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
C zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 6

Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest:

A dowiązanie do niej gałęzi,
B pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej,
C dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału.


Pytanie 7

Czy kierujący rowerem obowiązany jest zastosować się do znaku B-10 - "zakaz wjazdu motorowerów"?

A tak,
B nie,
C tak, ale tylko w strefie zamieszkania.


Pytanie 8

Znak ten (C-13) oznacza, że z drogi tej:

A mogą korzystać kierujący wszelkimi rowerami,
B są obowiązani korzystać kierujący rowerami jednośladowymi,
C są obowiązani korzystać kierujący rowerami wielośladowymi.


Pytanie 9

Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest:

A dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 metrów i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom,
B dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych,
C dozwolone zawsze, jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów.


Pytanie 10

W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 11

Bezpośrednio na ranę można położyć:

A gazę,
B watę,
C brudny materiał.


Pytanie 12

Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:

A jedynie wtedy, gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści,
B zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami,
C jedynie w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich, ma przy tym obowiązek ustąpienia miejsca kierującym rowerami.


Pytanie 13

Ten znak (B-20) oznacza:

A zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez postoju, celem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem,
B możliwość wjazdu na skrzyżowanie pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem,
C zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i obowiązek udzielenia pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą.


Pytanie 14

Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to:

A oznakowanie barwą białą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed oznakowaniem barwą żółtą,
B oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów,
C oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą.


Pytanie 15

W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A przejeżdża ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


Pytanie 16

Podczas wymijania kierujący rowerem jest obowiązany:

A w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
B zachować bezpieczny ostęp od wymijanego uczestnika ruchu, jednak nie mniejszy niż 1 metr, jeżeli jest to pojazd jednośladowy albo kolumna pieszych,
C zachować szczególną ostrożność.


Pytanie 17

Kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania dróg równorzędnych ma obowiązek:

A zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a pojazdom szynowym i uprzywilejowanym będącym w akcji niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają,
B zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
C zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.


Pytanie 18

W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem nr 1:

A przejeżdza pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 3.


Pytanie 19

Ten znak (A-7) oznacza, że:

A droga podporządkowana krzyżuje się lub łączy z drogą z pierwszeństwem przejazdu,
B droga z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy z drogą podporządkowaną,
C poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu.


Pytanie 20

Stosowanie opaski uciskowej:

A powinno mieć miejsce zawsze w przypadku krwawienia,
B jest konieczne przy obcięciu lub zmiażdżeniu kończyny,
C powinno mieć miejsce zawsze w przypadku zranienia skóry.

Pytanie 21

Pierwszą czynnością, przed udzieleniem pomocy ofiarom wypadku, powinno być:

A wezwanie pogotowia ratunkowego,
B wezwanie policji,
C zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.


Pytanie 22

W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,


Pytanie 23

Liczba pieszych idących po jezdni w kolumnie obok siebie nie może przekraczać:

A czterech, a jeśli są to piesi do lat 10 - dwóch,
B czterech również wtedy, gdy są to piesi do lat 10,
C sześciu, a jeśli są to piesi do lat 10 - czterech.


Pytanie 24

Ten znak (B-21) obowiązuje:

A na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania,
B tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
C na najbliższym skrzyżowaniu, a jeżeli jest umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje.


Pytanie 25

W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.