Test egzaminacyjny wielokrotnego wyboru
Pytanie 1

Jadące z przeciwnych kierunków ruchu rowery wykonują manewr:

A wyprzedzania,
B wymijania,
C omijania,
D cofania.


Pytanie 2

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone:

A gdy odległość od przejścia przekracza 50 metrów,
B gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów,
C w obszarze zabudowanym jest dozwolone,
D pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.


Pytanie 3

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika jest obowiązany:

A jechać powoli, zachować szczególną ostrożność,
B jechać powoli, a podczas wyprzedzania, wymijania lub omijania pieszego zachować odstęp co najmniej 0,5 metra,
C jechać powoli, pod warunkiem włączenia oświetlenia w rowerze,
D jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


Pytanie 4

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

A szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów,
B szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 1,5 metra i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów,
C warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni,
D żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.


Pytanie 5

Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone:

A po upewnieniu się, czy nie nadjeżdża tramwaj,
B tylko w warunkach dobrej widoczności,
C tylko w miejscu do tego przeznaczonym,
D bezpośrednio za przejeżdżającym tramwajem.

Pytanie 6

Przedstawiony poniżej znak drogowy oznacza:

A droga dla rowerów,
B koniec drogi dla rowerów,
C zakaz wjazdu rowerów,
D zakaz wjazdu wózków rowerowych.


Pytanie 7

Który z poniższych znaków oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach:

A
B
C
D żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.


Pytanie 8

Przedstawiony poniżej znak ostrzega o:

A znajdującym się w pobliżu lotnisku,
B silnym bocznym wietrze,
C innych niebezpieczeństwach,
D zatorze drogowym.


Pytanie 9

Który z poniższych znaków oznacza odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym:

A

B
C
D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.


Pytanie 10

Przedstawiony poniżej znak ostrzega o:

A przejeździe kolejowym z zaporami,
B przejeździe kolejowym bez zapór,
C metalowym ogrodzeniu w pasie drogowym,
D zabudowaniach gospodarskich.


Pytanie 11

Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może być wyższa niż:

A 10,
B 15,
C 5,
D 20.


Pytanie 12

Kierującem rowerem zabrania się:

A wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych,
B jazdy po chodniku w każdych warunkach,
C jazdy w okresie od zmierzchu do świtu bez wymaganego oświetlenia,
D czepiania się pojazdów.


Pytanie 13

Prędkość dopuszczalna pojazdu w strefie zamieszkania wynosi:

A 10 km/h,
B 20 km/h,
C 30 km/h,
D 35 km/h.


Pytanie 14

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa:

A tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
B tylko pojazdom szynowym,
C wszystkim pojazdom,
D pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.


Pytanie 15

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony:

A na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu,
B na przejściu dla pieszych, ale przy zachowaniu szczególnej ostrożności,
C pojazdów jednośladowych w każdym przypadku,
D na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej 2 pasy ruchu na obszarze zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Pytanie 16

W sytuacji na przedstawionym rysunku, rowerzysta z nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa samochodowi nr 2,
B przejeżdża jako pierwszy,
C przejeżdża jako drugi,
D przejeżdża jako ostatni.


Pytanie 17

W sytuacji na przedstawionym rysunku, pojazd nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
D przejeżdża ostatni.


Pytanie 18

W sytuacji na przedstawionym rysunku, pojazd nr 2:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 1 i 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
D ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,


Pytanie 19

W sytuacji na przedstawionym rysunku:

A pojazd nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B pojazd nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C pojazd nr 1 przejeżdża jako pierwszy,
D pojazd nr 1 przejeżdża jako ostatni,


Pytanie 20

W sytuacji na przedstawionym rysunku, pojazd nr 2:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
D ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,


28.11.2013