1. Znak ten wskazuje kierującemu autobusem sposób jazdy w związku z zakazem skrętu w:

A prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
B lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
C lewo na następnym skrzyżowaniu,


2. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki (skrętu w lewo), oznacza:

A obowiązek zatrzymania się przed sygnalizatorem,
B zezwolenie na skręcenie w kierunku wskazanym strzałką, pod warunkiem nie utrudniania ruchu innym jego uczestnikom,
C możliwość zawracania.


3. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:

A ma pierwszeństwo przed tramwajem,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 2 oraz pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3,


4. Skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1:

A może wjechać na tory tramwajowe,
B powinien oczekiwać na możliwość przejazdu przed torami tramwajowymi,
C powinien zatrzymać pojazd tak, aby zachować bezpieczny odstęp od nadjeżdżającego tramwaju.


5. Znak ten (D-50) informuje o:

A zatoce awaryjnej występującej na autostradzie,
B zatoce występującej w tunelu,
C zatoce występującej na drodze ekspresowej.


6. Który ze znaków pozwala na dalszy przejazd motorowerem:

A
B
C


7. Punktowe elementy odblaskowe umieszczone na jezdni oznaczają:

A barwy czerwonej - prawą krawędź jezdni,
B barwy żółtej - lewą krawędź jezdni,
C barwy białej - pasy ruchu.

8. Uczestnik ruchu to:

A pieszy,
B kierujący,
C osoba kierująca ruchem drogowym.


9. Widząc ten znak, kierujący pojazdem może spodziewać się na drodze:

A oszronienia jezdni,
B dużej pokrywy śnieżnej,
C gołoledzi.


10. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

A zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas 1,
B wykorzystać odcinek pasa 2 do zmiany pasa na 1,
C dojechać do końca pasa 2 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 1.


11. Określenie "kierowca" oznacza osobę uprawnioną do kierowania:

A motorowerem,
B pojazdem szynowym,
C pojazdem silnikowym.


12. W przedstawionej na rysunku sytuacji:

A kierujący pojazdem 1 może przejechać wówczas, gdy pojazdy 2 i 3 opuszczą skrzyżowanie,
B jako pierwszy pojedzie pojazd nr 1,
C kierujący pojazdami 2 i 3 mogą jechać równocześnie.


13. Kierować ruchem na skrzyżowaniu może:

A policjant,
B funkcjonariusz straży granicznej,
C inspektor inspekcji transportu drogowego.


14. W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc zataczającego się na drodze pieszego powinien:

A być przygotowany do zatrzymania pojazdu,
B założyć, że pieszy może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego,
C założyć, że pieszy nie wejdzie na jezdnię.


15. W tej sytuacji, podczas wyprzedzania ww mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1 powinien:

A mieć włączone światła drogowe,
B dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe,
C mieć włączone światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba jednocześnie.


16. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,


17. Droga hamowania samochodu osobowego na oblodzonej jezdni, jest:

A dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej,
B równa drodze hamowania na jezdni mokrej,
C dłuższa od drogi hamowania na jezdni mokrej,


18. Kierującemu pojazdem zabrania się:

A wyprzedzania tylko pojazdów silnikowych na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
B wyprzedzania pojazdu na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi o ruchu kierowanym,
C jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych.


19. Przedstawiona postawa (ręka podniesiona do góry tzw. "Uwaga") policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu oznacza:

A zmianę dotychczas dawanego sygnału,
B pozwolenie na wjazd na skrzyżowanie dla pojazdów na lewym pasie ruchu,
C odpowiednik sygnału zielonego na sygnalizatorze.


20. Kierujący motorowerem jest obowiązany używać świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza:

A przez całą dobę,
B tylko w czasie od zmierzchu do świtu,
C w tunelu.


21. Widząc taki znak, kierujący rowerem:

A nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania,
B może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
C nie może przekraczać prędkości 30 km/h.


22. Pieszemu zabrania się:

A przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
B przebiegania przez przejście dla pieszych, przy zapalonym zielonym świetle na sygnalizatorze świetlnym,
C zwalniania kroku, lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny, podczas przechodzenia przez jezdnię.

23. Widząc ten znak, kierujący powinien:

A zastosować się do nakazu jazdy w lewo za znakiem,
B zastosować się do nakazu jazdy w lewo przed znakiem,
C pamiętać, że znak ten obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.


24. Znak ten:

A ostrzega o możliwości wystąpienia skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu,
B ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
C zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.


25. Który ze znaków zabrania wjazdu rowerzystom:

A
B
C