1. Kolumna pieszych może się poruszać tylko prawą stroną jezdni:

A z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat,
B z wyjątkiem pieszych w wieku do 13 lat,
C z wyjątkiem pieszych w wieku do 18 lat.


2. Przejście dla pieszych to powierzchnia przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi. Powierzchnia ta wyznaczana jest na:

A drodze dla rowerów,
B torowisku,
C chodniku.


3. Zabrania się:

A wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory nie są opuszczane,
B chodzenia po torowisku,
C przebiegania przez jezdnię.


4. Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż:

A 200 metrów,
B 150 metrów,
C 100 metrów.


5. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami, pod nadzorem:

A jednej osoby pełnoletniej,
B dwóch osób pełnoletnich,
C co najmniej dwóch osób w wieku od 14 lat.

6. Takie zestawienie znaku i tabliczek ostrzega o możliwym występowaniu płazów na jezdni:

A na odcinku 200 metrów od miejsca ustawienia znaku,
B za 200 metrów od miejsca ustawienia znaku,
C nie jest możliwe takie zestawienie znaku i tabliczek.


7. Kierujący widząc taki znak:

A jest obowiązany zmniejszyć prędkość,
B oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów,
C nie jest ujęty w ustawie Prawo o ruchu drogowym.


8. Znak ten oznacza:

A dla kierującego nakaz rozmów przez telefon komórkowy,
B dla pasażera zakaz używania telefonu komórkowego,
C nie jest ujęty w ustawie Prawo o ruchu drogowym.


9. Rysunek przedstawia:

A znak informacyjny,
B znak ostrzegawczy,
C tabliczkę do znaków drogowych.


10. Ten znak ostrzegawczy oznacza:

A niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo, drugi zawsze w prawo,
B niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo, drugi w lewo,
C niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo, kolejny w lewo lub w prawo.


11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


12. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


13. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


14. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


15. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 3,
C przejeżdża pierwszy.


16. Kierujący pojazdem wyprzedzanym:

A powinien zmniejszyć prędkość w czasie wyprzedzania,
B nie powinien zwiększać prędkości w czasie wyprzedzania,
C nie powinien zwiększać prędkości bezpośrednio po wyprzedzeniu.


17. Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem powinien zachować odstęp:

A bezpieczny - od wyprzedzanego samochodu ciężarowego,
B co najmniej 1 metr - od wyprzedzanej kolumny pieszych,
C co najmniej 1 metr - od wyprzedzanego pojazdu jednośladowego.


18. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

A natychmiast przenieść ofiary wypadku poza drogę,
B wezwać pogotowie ratunkowe,
C wezwać Inspekcję Transportu Drogowego.


19. Pieszy to osoba:

A poruszająca się w wózku inwalidzkim,
B w wieku do 10 lat kierujaca rowerem pod opieką osoby dorosłej,
C prowadząca lub pchająca rower.


20. Uczestnikiem ruchu nie jest:

A pieszy znajdujący się na drodze,
B kierujący motorowerem, jadący po drodze gruntowej,
C osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim po chodniku.


21. Polecenia i sygnały dawane przez osoby uprawnione do kierowania ruchem:

A mogą być sprzeczne ze znakami drogowymi,
B mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi,
C mają pierwszeństwo przed znakami zakazu.


22. Zabrania się zawracania:

A w tunelu,
B na drodze jednokierunkowej,
C na drodze dwukierunkowej.


23. Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:

A sygnalizować zamiar skrętu - wyciągnąć lewą rękę w lewo,
B zawsze się zatrzymać,
C na drodze jednokierunkowej, po zbliżeniu się do lewej krawędzi jezdni, nie musi sygnalizować zamiaru skrętu.

24. Włączając się do ruchu z parkingu na drogę, kierujący pojazdem powinien:

A zachować szczególną ostrożność,
B ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi,
C ustąpić pierwszeństwa pieszym.


25. Znak ten oznacza:

A szlak rowerowy krajowy,
B szlak rowerowy międzynarodowy,
C zmianę kierunku szlaku rowerowego.