1. Kierujący to:

A osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów,
B tylko osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
C osoba, która prowadzi kolumnę pieszych.


2. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli:

A nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
B nie dopuszcza się takiej możliwości,
C rowerzysta porusza się przynajmniej 15 km/h.


3. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

A pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi,
B kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
C umundurowany inspektor kontroli skarbowej.


4. Chodnik to część drogi przeznaczona:

A do ruchu pieszych,
B wyjątkowo do ruchu określonej grupy pojazdów jednośladowych,
C do postoju niektórych pojazdów przy zachowaniu określonych warunków.


5. Kierujący rowerem jednośladowym:

A jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów,
B korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, ma obowiązek ustępować miejsca pieszym,
C korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.


6. Znak ten umieszczony po prawej stronie drogi oznacza, że:

A ruch pieszych zabroniony jest na całej szerokości drogi,
B ruch pieszych dozwolony jest po lewej stronie drogi,
C zabronione jest kierowanie rowerem po prawej stronie drogi przez ośmioletnie dziecko pozostające pod opieką osoby pełnoletniej.

7. Znak drogowy poziomy P-8b - strzałka kierunkowa - zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie:

A w każdej sytuacji - nawet bez włączania kierunkowskazu,
B

nie zezwala na zawracanie, jeśli jest to zabronione znakiem pionowym B-23 (zakaz zawracania),

C

nie zezwala na zawracanie, jeśli ruch jest kierowany sygnalizatorem świetlnym S-3.


8. Znak ten:

A rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
B w pewnych sytuacjach dopuszcza wyprzedzanie,
C rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.


9. Znak B-42 "koniec zakazów" odwołuje znak:

A B-35 "zakaz postoju",
B B-23 "zakaz zawracania",
C B-25 "zakaz wyprzedzania.


10. "Nakaz jazdy prosto" przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

A
B
C


11. Widząc namalowane na jezdni znaki poziome barwy białej i żółtej, kierujący rowerem:

A powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,
B wjeżdża na odcinek drogi o zmienionej organizacji ruchu,
C powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej.


12. Włączanie się do ruchu następuje przy wyjeździe:

A z pobocza na jezdnię,
B z drogi gruntowej na drogę twardą,
C ze strefy zamieszkania.


13. Podczas wymijania kierujący pojazdem jest zobowiązany:

A zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu,
B zachować odstęp co najmniej 1 metr od kolumny pieszych,
C w razie potrzeby zatrzymać się.


14. Zabrania się cofania na:

A drodze jednokierunkowej,
B autostradzie lub drodze ekspresowej,
C wiadukcie.


15. Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany:

A jechać z prędkością 20 km na godzinę,
B utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
C jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę.


16. Kierujący motorowerem nr 4 na takim skrzyżowaniu:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 2 i nr 1.


17. Kierujący pojazdem nr 1, na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4.


18. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,


19. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


20. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3.


21. Jesteś świadkiem, jak osoba z astmą dostaje ataku. Co robisz?

A poluźniasz jej ubranie,
B kładziesz osobę płasko na podłodze,
C usadzasz ją w pozycji najswobodniejszego oddychania.


22. Poszkodowany jest nieprzytomny, leży na brzuchu i ma chrapliwy oddech. Należy:

A udrożnić drogi oddechowe,
B sprawdzić podstawowe funkcje życiowe,
C przekręcić go na plecy, gdy oddycha i ma tętno.


23. Resuscytacja dziecka ma schemat:

A 1 wdech / 10 ucisków,
B 3 wdechy / 5 ucisków,
C 2 wdechy / 30 ucisków,


24. Wypadek amputacji urazowej palca. Po opatrzeniu kikuta, amputowany palec najlepiej:

A zostawić na miejscu zdarzenia,
B owinąć w papier i schować do suchego i ciepłego pojemnika,
C wsadzić do foliowego worka, a następnie do drugiego worka wypełnionego wodą z lodem.

25. Pozycja przeciwwstrząsowa (autoprzetoczeniowa) polega na:

A ułożeniu na wznak z lekkim uniesieniem głowy,
B uniesieniu nóg powyżej poziomu głowy,
C ułożeniu w pozycji siedzącej.