1. Pieszy to osoba:

A poruszająca się w wózku inwalidzkim,
B w wieku do 10 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej,
C prowadząca lub pchająca rower lub motorower.


2. Uczestnikiem ruchu nie jest:

A pieszy znajdujący się na drodze,
B kierujący motorowerem, jadący po drodze gruntowej,
C osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim po chodniku.


3. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem:

A mogą być sprzeczne ze znakami drogowymi,
B mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi,
C mają pierwszeństwo przed znakami zakazu.


4. Zabrania się zawracania:

A w tunelu,
B na drodze jednokierunkowej,
C na drodze dwukierunkowej.


5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:

A 30 metrów,
B 50 metrów,
C 100 metrów,


6. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni:

A nigdy,
B w wyjątkowych sytuacjach,
C zawsze, kiedy ma taką możliwość.


7. Widząc dwa na przemian migające sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący rowerem:

A powinien zatrzymać pojazd,
B może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
C powinien zachować szczególną ostrożność.

8. Podczas wyprzedzania kolumny pieszych, kierujacy rowerem powinien:

A zachować szczególną ostrożność,
B uważnie obserwować otoczenie drogi,
C zachować od kolumny odstęp przynajmniej 1 metra.


9. Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo:

A powinien sygnalizować zamiar skrętu - wyciągnąć lewą rękę,
B powinien zawsze się zatrzymać,
C na drodze jednokierunkowej nie musi sygnalizować zamiaru skrętu.


10. Włączając się do ruchu z parkingu na drogę, kierujący pojazdem powinien:

A zachować szczególną ostrożność,
B ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi,
C ustąpić pierwszeństwa pieszym.


11. W tej sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 3 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście gdyż skręca w lewo,
B kierujący pojazdem nr 1 przejeżdża ostatni,
C kierujący tramwajem przejeżdża pierwszy.


12. W tej sytuacji:

A pojazd nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
B pojazd nr 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi mr 1, gdyż jest on z prawej strony,
C pojazd nr 1 ma przejeżdża ostatni.


13. Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący pojazdem nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom 3 i 4,
B kierujący pojazdem nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2, gdyż skręca w lewo.
C kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża ostatni.


14. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu:

A pojazdowi nr 4,
B pojazdowi nr 3,
C pojazdowi nr 2.


15. W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A może zawrócić na tym skrzyżowaniu,
B może wykonać manewr skrętu w lewo na parking przed skrzyżowaniem,
C może zawrócić na następnym skrzyżowaniu.


16. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych nie może być ustawiony znak:

A
B
C


17. Który ze znaków określa odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym?

A
B
C


18. Który z poniższych znaków nie należy do grupy zakazu?

A
B
C


19. Który z poniższych znaków nakazuje wykonać manewr skrętu w prawo?

A
B
C


20. Jeżeli poniższy znak drogowy jest umieszczony na skrzyżowaniu, to kierujący:

A może wykonać manewr skrętu w lewo,
B nie może wykonać manewru skrętu w lewo,
C może zawrócić na następnym skrzyżowaniu.


21. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A rozpocząć sztuczne oddychanie,
B udrożnić drogi oddechowe,
C nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.


22. W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:

A po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami,
B po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców,
C kciukiem na przegubie ręki.


23. W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:

A odgiąc głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie,
B rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha,
C przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć.

24. Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:

A 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka,
B 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka,
C 1 wdmuchnięcie powietrza, potem 30 uciśnięć mostka.


25. Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, takie jak niepokój, dreszcze, bladość skóry, to należy:

A okryć ofiarę wypadku trzema kocami,
B podać jej rozgrzewający płyn,
C ułożyć ją w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne.