Pytanie 1

Pieszy to osoba:

A poruszająca się w wózku inwalidzkim,
B w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej,
C kierująca rowerem po poboczu.


Pytanie 2

Uczestnikiem ruchu nie jest:

A pieszy znajdujący się na drodze,
B kierujący motorowerem, jadący po drodze gruntowej,
C osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim po chodniku.


Pytanie 3

Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem:

A nie mogą być sprzeczne ze znakami drogowymi,
B nie mają pierwszeństwa przed sygnałami świetlnymi,
C mają pierwszeństwo przed znakami zakazu.


Pytanie 4

Zabrania się zawracania:

A w tunelu,
B na skrzyżowaniu,
C na drodze dwukierunkowej.


Pytanie 5

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:

A 30 metrów,
B 50 metrów,
C 100 metrów,


Pytanie 6

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni:

A nigdy,
B w wyjątkowych sytuacjach,
C zawsze, kiedy ma taką możliwość.


Pytanie 7

Widząc dwa na przemian migające sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący rowerem:

A powinien zatrzymać się tuż przed torami kolejowymi,
B może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
C powinien zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 8

Podczas wyprzedzania kolumny pieszych, kierujacy rowerem powinien:

A zachować szczególną ostrożność,
B zachować od kolumny odstęp najwyżej 1 metra.
C zachować od kolumny odstęp przynajmniej 1,5 metra.


Pytanie 9

Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo:

A powinien sygnalizować zamiar skrętu - wyciągnąć lewą rękę,
B powinien zawsze się zatrzymać,
C na drodze jednokierunkowej nie musi sygnalizować zamiaru skrętu.


Pytanie 10

Włączając się do ruchu z parkingu na drogę, kierujący pojazdem powinien:

A zachować szczególną ostrożność,
B ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom znajdującym się na drodze, na którą zamierza wjechać,
C ustąpić pierwszeństwa tylko pieszym.


Pytanie 11

W tej sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 3 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście gdyż skręca w lewo,
B kierujący tramwajem ustępuje pierwszeństwa rowerzyście, ponieważ ma go z prawej strony,
C kierujący tramwajem przejeżdża pierwszy.


Pytanie 12

W tej sytuacji:

A pojazd nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B pojazd nr 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi mr 1, gdyż jest on z prawej strony,
C pojazd nr 1 ma przejeżdża ostatni.


Pytanie 13

Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża pierwszy,
B kierujący pojazdem nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2, gdyż skręca w lewo.
C kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża ostatni.


Pytanie 14

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu:

A tylko pojazdowi nr 4,
B przejeżdża pierwszy,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 15

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A może zawrócić na skrzyżowaniu,
B może wykonać manewr skrętu w lewo na parking przed skrzyżowaniem,
C nie może skręcić w lewo na parking.


Pytanie 16

Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych może być ustawiony znak:

A
B
C


Pytanie 17

Który ze znaków określa odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym?

A
B
C


Pytanie 18

Który z poniższych znaków należy do grupy zakazu?

A
B
C


Pytanie 19

Który z poniższych znaków nakazuje wykonać manewr skrętu w prawo za znakiem?

A
B
C


Pytanie 20

Jeżeli poniższy znak drogowy jest umieszczony na skrzyżowaniu, to kierujący:

A może wykonać manewr skrętu w lewo,
B może wykonać manewr zawracania,
C może zawrócić na następnym skrzyżowaniu.

Pytanie 21

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
B udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie,
C nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.


Pytanie 22

W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:

A po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami,
B po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców,
C kciukiem na przegubie ręki.


Pytanie 23

W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:

A odgiąc głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie,
B rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha,
C przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć.


Pytanie 24

Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:

A 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka,
B 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka,
C 1 wdmuchnięcie powietrza, potem 30 uciśnięć mostka.


Pytanie 25

Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, takie jak niepokój, dreszcze, bladość skóry, to należy:

A okryć ofiarę wypadku trzema kocami,
B podać jej rozgrzewający płyn,
C ułożyć ją w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne.