Powiatowy etap XXXIII Turnieju BRD - Wola Zachariaszowska 2010
Pytanie 1

Na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, oznaczonym takim znakiem, pierwszeństwo przejazdu mają:

A pojazdy nadjeżdżające z prawej strony,
B pojazdy samochodowe,
C pojazdy znajdujące się na tym skrzyżowaniu - rondzie.


Pytanie 2

Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

A wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
B zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny,
C wymijania się z innym rowerzystą.


Pytanie 3

Wymijanie jest dozwolone:

A na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym,
B przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
C na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym.


Pytanie 4

Zawracanie jest dozwolone:

A w tunelach, na mostach, wiaduktach i drogach jednokierunkowych,
B na drodze dwukierunkowej, w warunkach w których manewr ten nie zagrozi bezpieczeństwu ruchu na drodze, lub ruch ten utrudni.
C na autostradzie.

Pytanie 5

Rowerzysta widząc ten znak:

A ma ustąpić pierwszeństwa pojadom nadjeżdżającym z prawej strony,
B nie może skręcić w prawo,
C może skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.


Pytanie 6

Który z tych znaków ostrzega przed rowerzystami?

A

B
C


Pytanie 7

W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:

A 1-2-3,
B 3-1-2,
C 1-3-2.


Pytanie 8

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
B natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
C nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.


Pytanie 9

Pieszy w strefie zamieszkania:

A może korzystać z całej szerokości drogi,
B musi iść prawą stroną drogi,
C jest obowiązany iść lewą stroną drogi.


Pytanie 10

Znak ten:

A zezwala na zatrzymanie się,
B zabrania zatrzymywania się,
C zezwala na postój.


Pytanie 11

Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:

A pozostawić w ranie,
B natychmiast wyjąć,
C docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania.


Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta pojedzie pierwszy,
B kolejność będzie następująca: 3-2-1,
C najpierw pojedzie tramwaj - ma zawsze pierwszeństwo.


Pytanie 13

W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
B ma pierwszeństwo przed tramwajem z numerem 2,
C jedzie ostatni.


Pytanie 14

Zawracanie to manewr, który:

A najlepiej wykonać na ulicy jednokierunkowej,
B może być wykonany na skrzyżowaniu,
C zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.


Pytanie 15

Kierujący rowerem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany:

A zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy,
B ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
C zwiększyć prędkość jazdy.


Pytanie 16

Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielanie pomocy ofiarom wypadku, powinno być:

A zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
B wezwanie policji,
C wezwanie pogotowia ratunkowego.


Pytanie 17

Omijanie jest to:

A przejeżdżanie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
B przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
C przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku,


Pytanie 18

Włączając się do ruchu, kierujący powinien:

A zachować szczególną ostrożność,
B ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi,
C ustąpić pierwszeństwa pieszym.


Pytanie 19

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, gdy są ofiary, rowerzysta powinien:

A usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni,
B udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
C odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.


Pytanie 20

W razie stwierdzenia złamania otwartego należy:

A jedynie założyć opatrunek osłaniający,
B unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy,
C natychmiast mocno naciągnąć kończynę.


Pytanie 21

Kierującemu rowerem zabrania się:

A wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd na przejeździe dla rowerzystów,
B omijać pojazdy,
C zawracać w tunelu.


Pytanie 22

W tej sytuacji:

A ostatni opuści skrzyżowanie pojazd nr 3,
B rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto i znajduje się po prawej stronie tramwaju,
C kolejność będzie nastepująca: 2-3-1.


Pytanie 23

Przedstawiony znak ostrzega o:

A zbliżaniu się do odcinka drogi o dwóch jezdniach,
B miejscu, w którym pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z przeciwka,
C miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.


Pytanie 24

Rowerzysta stwarza zagrożenie w ruchu:

A jadąc nieoświetlonym rowerem w nocy,
B wyprzedzając w terenie zabudowanym,
C puszczając rękę z kierownicy w czasie sygnalizowania zmiany kierunku jazdy.

Pytanie 25

Rowerzysta korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany:

A zadzwonić, gdy zauważy w pobliżu pieszego,
B zachować szczególną ostrożność,
C jechać powoli.


13.11.2013