Etap powiatowy XXXIII Turnieju BRD - powiat nowosądecki
Pytanie 1

Dziecko w wieku do lat 15 poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym:

A może używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
B jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
C nie ma obowiązku używania elementów odblaskowych.


Pytanie 2

Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku, powinno być:

A wezwanie pogotowia ratunkowego,
B wezwanie policji,
C zadbanie o bezpieczeństwo w miejscu wypadku.


Pytanie 3

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku dotyczy:

A każdego,
B tylko lekarzy i osób z wykształceniem medycznym,
C każdego, ale za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.


Pytanie 4

Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

A
B
C


Pytanie 5

Włączaniem się do ruchu nie jest wyjeżdżanie rowerem:

A z pobocza na jezdnię,
B z drogi na rowerów na jezdnię lub pobocze,
C z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu.

Pytanie 6

Droga przeznaczona dla ruchu rowerów oznakowana jest znakiem:

A

B
C


Pytanie 7

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 3:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nr 2.
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


Pytanie 8

Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:

A leży na boku,
B leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami,
C znajduje się w pozycji półsiedzącej.


Pytanie 9

W razie konieczności unieruchomienia złamanej kończyny, należy unieruchomić:

A miejsce złamania i najbliższe stawy,
B tylko najbliższe złamaniu stawy,
C tylko samo miejsce złamania.


Pytanie 10

Kierujący rowerem jest obowiązany przed wyprzedzeniem:

A upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzenia bez utrudnienia komukolwiek ruchu,
B zdecydowanie przyspieszyć, aby manewr wyprzedzania wykonać w jak najkrótszym czasie,
C zawsze użyć sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia wyprzedzanego uczestnika ruchu o podejmowanym manewrze.


Pytanie 11

Kierujący rowerem, powinien w kolejności stosować się do:

A sygnalizacji świetlnej, poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych,
B poleceń policjanta kierującego ruchem, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
C poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej.


Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nr 4 (uprzywilejowany),
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nr 2.


Pytanie 13

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C jest włączającym się do ruchu.


Pytanie 14

Pieszy jest obowiązany:

A korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych,
B korzystać wyłącznie z pobocza,
C korzystać z chodnika w strefie zamieszkania.


Pytanie 15

Pieszemu zabrania się:

A przechodzenia przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
B zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnioniej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
C przechodzenia przez jezdnię w porze od zmierzchu do świtu.


Pytanie 16

Jeżeli nieprzytomny oddycha i ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymiotować:

A należy położyć go na plecach i odchylić głowę do tyłu,
B trzeba przygiąć jego głowę do klatki piersiowej,
C należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej.


Pytanie 17

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma obowiązek zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom nr 2 i 3,
B ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa przejazdu tylko pojazdowi nr 2.


Pytanie 18

Widząc ten znak rowerzysta ostrzegany jest o:

A występowaniu przeszkody na drodze,
B przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory,
C przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory,


Pytanie 19

Kierujący rowerem, jadący drogą jednojezdniową dwukierunkową, przed skręceniem w lewo na skrzyżowaniu:

A powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni,
B powinien zbliżyć się do środka jezdni,
C może zająć dowolny pas ruchu.


Pytanie 20

Poniższy znak uprzedza o:

A miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo,
B zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,
C konieczności zatrzymania roweru.


Pytanie 21

Poniższy znak zabrania:

A ruchu pojazdów,
B wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia,
C wyjazdu z drogi oznaczonej tym znakiem.


Pytanie 22

Kierującemu rowerem, zbliżającemu się do oznakowanego przejścia dla pieszych:

A zezwala się na niezachowanie szczególnej ostrożności,
B zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
C nakazuje się trzymanie kierownicy obiema rękami, celem zapewnienia dostatecznego panowania nad rowerem.


Pytanie 23

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nr 2 i 4,
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nr 3,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 24

Kierującemu rowerem zabrania się:

A korzystania z drogi dla pieszych,
B używania z tyłu migającego światła pozycyjnego barwy czerwonej,
C jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.

Pytanie 25

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

A wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat,
B wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 13 lat,
C posiada pisemną zgodę rodziców na jazdę rowerem po drodze.


14.04.2014