1. Motorowerem może kierować ktoś, kto:

A ukończył przed 19 stycznia 2013 roku przynajmniej 13 lat, i posiada kartę motorowerową,
B posiada prawo jazdy dowolnej kategorii,
C nie wymaga się uprawnienia do kierowania motorowerem od osoby, która przed 19 stycznia 2013 roku ukończyła 18 lat.


2. Kierujący motorowerem jest obowiązany:

A używać podczas jazdy świateł mijania przez 12 miesięcy w roku, w tym również w ciągu dnia,
B używać podczas jazdy świateł mijania tylko w okresie od 1 listopada do 31 marca, w tym również w ciągu dnia,
C poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.


3. Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:

A jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 metrów przed pojazdem, przy dobrej przejrzystości powietrza,
B jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej,
C tylne światło (światła) odblaskowe, o dowolnym kształcie.


4. Do stosowania opaski uciskowej tamującej silne krwawienie kończyny, powinno się stosować:

A materiał który nie ulegnie zerwaniu, może to być kawałek drutu albo sznurowadło,
B mankiet pneumatyczny,
C dostępny elastyczny materiał np. taśmę gumową.

5. Na tak oznakowanym rondzie:

A motorowerzysta nr 1 ma pierwszeństwo przejazdu,
B pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C pierwszy pojedzie pojazd szynowy nr 3.


6. W przedstawionej sytuacji, kierujący pojazdem:

A ma obowiązek zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego,
B musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych,
C może przejechać obok przystanku bez zatrzymania.


7. Na przedstawionym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.


8. Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, to należy go ułożyć:

A na brzuchu,
B na boku,
C płasko na wznak na twardym podłożu.


9. W tej sytuacji:

A jazda na wprost jest dopuszczalna z wszystkich pasów ruchu,
B z pasa nr 1 można zawrócić,
C jazda na wprost jest możliwa jedynie z pasa nr 2,


10. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:

A zapadający się na dno gardła język,
B zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
C skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk.


11. Widząc taką tablicę motorowerzysta jest informowany:

A o tym, że zbliża się do skrzyżowania,
B że aby dojechać do Krakowa, musi skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
C że po skręcie w prawo lub w lewo dojedzie do autostrady.


12. Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
B zawracania na skrzyżowaniach,
C jazdy bez kasku ochronnego.


13. Na tym skrzyżowaniu typu rondo:

A motorowerzysta ustępuje obu pojazdom szynowym,
B motorowerzysta ustępuje pojazdowi nr 2,
C motorowerzysta ustępuje pojazdowi nr 3.


14. Znak B-9, zakaz wjazdu rowerów:

A dotyczy tylko rowerów,
B dotyczy motorowerów,
C dotyczy motorowerów i rowerów.


15. Znak ten oznacza:

A koniec drogi dwukierunkowej,
B wjazd na drogę jednokierunkową,
C obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie.


16. Ciężkim urazom głowy towarzyszą:

A uszkodzenia kręgosłupa szyjnego,
B uszkodzenia kręgosłupa piersiowego,
C pęknięcie podstawy czaszki.


17. Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:

A podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
B za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu,
C opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte.


18. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C jedzie jako drugi, zaraz za pojazdem szynowym.


19. Osoba, która pierwsza dociera na miejsce wypadku drogowego powinna:

A szybko biec po pomoc do najbliższych zabudowań,
B jeśli jest to możliwe, umieścić w odpowiednim miejscu na drodze trójkąt ostrzegawczy, aby ostrzec innych uczestników ruchu o zagrożeniu,
C przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.


20. W tej sytuacji:

A kierujący motorowerem może skręcić w prawo,
B zielony pojazd który zamierza skręcić w lewo, może opuścić skrzyżowanie,
C pieszy musi ustąpić skręcającemu w prawo (na zielonym świetle) motorowerzyście,


21. Motorower to pojazd:

A jednośladowy lub dwuśladowy,
B zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm sześciennych,
C którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 50 km/h.


22. Które z poniższych znaków oznaczają zakaz wjazdu motorowerzyście:

A
B
C


23. Widząc na skrzyżowaniu policjanta stojącego bokiem z uniesioną do góry ręką,
kierujący motorowerem:

A powinien przyśpieszyć i jak najszybciej pokonać skrzyżowanie,
B powinien zatrzymać pojazd przed wjazdem na skrzyżowanie,
C jest informowany, że za chwilę policjant zmieni nadawany sygnał.


24. Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi:

A na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego,
B przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 60 km/h,
C na której obowiązuje całkowity zakaz poruszania się motorowerami.

25. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:

A nr 2 nie ma pierwszeństwa przed pojazdem nr 3,
B nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.