1. Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku, powino być:

A wezwanie pogotowia ratunkowego,
B wezwanie policji,
C zadbanie o bezpieczeństwo w miejscu wypadku.


2. Poniższy układ znaków oznacza:

A że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku,
B pierwszeństwo kierującego wjeżdżającego na to skrzyżowanie, przed kierującym znajdującym się na skrzyżowaniu,
C pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie.


3. Włączaniem się do ruchu jest:

A wjeżdżanie rowerem z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
B wjeżdżanie rowerem na jezdnię z drogi dla rowerów,
C rozpoczynanie jazdy po zatrzymaniu się wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.


4. Kierującemu rowerem zabrania się:

A jazdy lewym pasem ruchu na drodze dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu,
B korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych w każdych warunkach,
C jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.


5. Który z poniższych znaków wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania pojazdu:

A
B
C


6. Pieszemu zabrania się:

A przechodzenia przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
B wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
C przechodzenia przez jezdnię w porze od zmierzchu do świtu.

7. Prędkość dopuszczalna pojazdu wynosi:

A 20 km/h poza strefą zamieszkania,
B 60 km/h na obszarze zabudowanym w godzinach 23.00 - 5.00,
C 40 km/h motorowerem, którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat.


8. Piesi idący jezdnią:

A są obowiązani iść jeden za drugim,
B mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności,
C na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dóch pieszych może iść obok siebie.


9. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ma obowiązek zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom 2 i 3,
B ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem 2 i 3,
C ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2.


10. W razie konieczności unieruchomienia złamanej kończyny należy unieruchomić:

A miejsce złamania i dwa najbliższe stawy,
B tylko najbliższy złamaniu staw,
C tylko samo miejsce złamania.


11. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 2:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 3,
C przejeżdża pierwszy.


12. W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa przytomnej ofiary wypadku, należy:

A ułożyć ofiarę na brzuchu,
B ułożyć ofiarę na wznak, na twardym podłożu,
C ułożyć poszkodowanego na boku.


13. Który z podanych znaków zabrania rowerzyście ruchu na jezdni i poboczu:

A
B
C


14. Pieszy przechodząc przez jezdnię:

A nie ma obowiązków, gdyż ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdami,
B jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
C znajdując się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.


15. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 3:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 4 (uprzywilejowany),
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 1,
C przejeżdża skrzyżowanie jako drugi w kolejności.


16. Osoba która nie ukończyła 18 lat, może kierować rowerem wielośladowym oraz przewozić na rowerze inną osobę, jeżeli:

A posiada co najmniej kartę rowerową,
B posiada tylko kartę rowerową,
C ukończyła 17 lat.


17. Widząc ten znak kierującemu pojazdem zakazuje się:

A zatrzymania pojazdu na jezdni,
B zatrzymania pojazdu na chodniku,
C zatrzymania pojazdu na poboczu.


18. Jeżeli osoba ranna w wypadku doznała złamania, w którym kość przebiła skórę to należy:

A miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę,
B przy nieznacznym krwawieniu założyć mocny opatrunek uciskowy,
C wyłącznie unieruchomić kończynę bez opatrunku, by nie wywierała ucisku na kość.


19. Poniższy znak oznacza:

A zbliżanie się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną i dotyczy tylko najbliższego skrzyżowania,
B zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu, oraz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu kierującym poruszającym się tą drogą,
C że zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem, jeżeli miejsce takie nie zostało wyznaczone.


20. Rowerzysta w czasie jazdy drogą jednojezdniową dwukierunkową wjechał we mgłę, w związku z tym jest on obowiązany:

A zachować szczególną ostrożność,
B poza obszarem zabudowanym dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania,
C nie wyprzedzać innego pojazdu.

21. Rowerzysta widząc autobus szkolny, kórego kierujący sygnalizuje zamiar wykonania wjazdu na sąsiedni pas ruchu, jest obowiązany:

A zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się,
B bezwzględnie zatrzymać się,
C nie ma żadnego obowiązku, gdyż kierujący autobusem ma udzielić pierwszeństwa przejazdu rowerzyście.


22. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 4:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu tylko pojazdowi 1 i 2,
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 1 i 3,
C przejeżdża ostatni.


23. Wstrząs rozpoznajemy, gdy występują:

A bladość, niepokój, uczucie zimna,
B szybkie, słabo wyczuwalne tętno,
C wolny lub przyspieszony oddech.


24. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 3:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,
B przejeżdża pierwszy,
C ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem 1 i 2.


25. Kierujący rowerem potrącił pieszego, który w wyniku wypadku drogowego został ranny, uczestnicy tego wypadku są obowiązani:

A niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,
B osoby piesze nie mają żadnych obowiązków, gdyż dotyczą one wyłącznie kierujących pojazdami,
C udzielić niezbędnej pomocy ofierze wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję.