XXXI Ogólnopolski finał Turnieju BRD dla szkół gimnazjalnych
Opole - Biała 2008

Pytanie 1

W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pojazdem:

A nr 2,
B nr 3,
C nr 4.


Pytanie 2

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C pojazd nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


Pytanie 3

W przedstawionej sytuacji pojazdy przejeżdżają w następującej kolejności:

A rowerzysta, pojazd nr 2, pojazd nr 3,
B pojazd nr 2, pojazd nr 3, rowerzysta,
C pojazd nr 3, rowerzysta, pojazd nr 2.


Pytanie 4

Przedstawiony znak:

A wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania roweru przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
B wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania roweru na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub sygnałem świetlnym,
C wskazuje miejsce zatrzymania przed znakiem "STOP" i wjazdem na drogę z pierwszeństwem.


Pytanie 5

Podstawowe czynności ratunkowe wobec osoby nieprzytomnej to:

A udrożnienie dróg oddechowych,
B przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym,
C ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Pytanie 6

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A nie musi zachowywać szczególnej ostrożności gdyż jedzie drogą z pierwszeństwem,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.


Pytanie 7

Jeżeli ofiara wypadku doznała urazu brzucha, to należy ją ułożyć:

A w pozycji bocznej ustalonej,
B na plecach w pozycji półsiedzącej z ugiętymi kończynami dolnymi,
C na boku z wyprostowanymi nogami.


Pytanie 8

Jadąc poboczem w ciągu dnia, przy dobrej widoczności, kierujący rowerem, może:

A jechać bez wymaganego wyposażenia roweru,
B używać sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego przed niebezpieczeństwem,
C jechać obok drugiego uczestnika ruchu drogowego.


Pytanie 9

Zabrania się pieszemu przechodzenia przez jezdnię poza wyznaczonych przejściem:

A na skrzyżowaniu,
B w sytuacji gdy do wyznaczonego przejścia jest więcej niż 150 m,
C na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej.


Pytanie 10

W tej sytuacji kierujący motorowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Pytanie 11

Przy jakiej dozwolonej prędkości na drodze, kierujący rowerem jednośladowym, przy spełnieniu dodatkowych warunków, może korzystać z chodnika położonego wzdłuż tej drogi?

A 40 km/h,
B 50 km/h,
C 60 km/h,


Pytanie 12

Rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszym:

A na drodze dla rowerów,
B na jezdni w strefie zamieszkania,
C w czasie jazdy poboczem.


Pytanie 13

Przedstawiona postawa policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu oznacza:

A zmianę dotychczas dawanego sygnału,
B pozwolenie na wjazd na skrzyżowanie dla pojazdów na lewym pasie ruchu,
C odpowiednik sygnału zielonego na sygnalizatorze.


Pytanie 14

Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:

A element odblaskowy barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczony z tyłu,
B co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
C światło w kolorze czerwonym umieszczone z tyłu, może być migające.


Pytanie 15

W przypadku otarcia naskórka:

A zranione miejsce przemywamy koniecznie wodą utlenioną,
B nakładamy wyjałowiony opatrunek i bandażujemy albo zabezpieczamy opatrunek plastrem,
C dzwonimy pod numer 998 lub 112.


Pytanie 16

Znak ten informuje o:

A zakazie korzystania z tak oznakowanej drogi przez pieszych,
B wjeździe na parking dla samochodów osobowych,
C zakazie korzystania z tak oznakowanej drogi przez rowerzystów.


Pytanie 17

Znak ten:

A ustala pierwszeństwo przejazdu w sposób inny niż przewidują przepisy ogólne prawa o ruchu drogowym,
B ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
C zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.


Pytanie 18

Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, należy ułożyć poszkodowanego:

A na brzuchu,
B na boku,
C płasko na wznak na twardym podłożu.


Pytanie 19

Który ze znaków oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych po jezdni i poboczu:

A

B
C


Pytanie 20

Rowerzyście zabrania się:

A jazdy rowerem, który nie posiada światełka odblaskowego barwy czerwonej, umieszczonego z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt,
B ciągnięcia za pojazdem osoby na wrotkach lub rolkach,
C przewożenia na specjalnym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę osoby, która ma ukończone 7 lat.


Pytanie 21

Rowerzyście zabrania się:

A omijania pojazdu oczekującego na przejeździe kolejowym, jeśli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,
B wjeżdżania na przejazd, jeśli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
C wjeżdżania na przejazd w trakcie podnoszenia zapór.


Pytanie 22

W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

A pierwszy z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu,
B pierwszy z idących z prawej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem białym skierowanym do przodu,
C ostatni z idących z lewej strony obowiązany jest nieść latarkę ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu.


Pytanie 23

Rowerzyście zabrania się:

A jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
B wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na który ruch jest kierowany.
C postoju na moście.


Pytanie 24

Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, rowerzysta jest obowiązany:

A przed wjechaniem na tory upewnić się czy nie nadjeżdża pociąg,
B jechać z taką prędkością, aby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy,
C zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory.

Pytanie 25

Jeżeli ofiara wypadku nie oddycha, ale wyczuwalne jest u niej tętno, należy:

A nie ruszać ofiary, wezwać policję,
B udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
C rozpocząć masaż serca.


27.10.2014