1. Pieszy widząc ten znak na obszarze zabudowanym:

A ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem,
B może przebiegać przez jezdnię,
C wchodząc na jezdnię, ma obowiązek upewnić się czy bezpośrednio przed nim nie nadjeżdża pojazd.


2. W przedstawionej sytuacji:

A kierujący pojazdami obowiązani są zachować szczególną ostrożność,
B pieszy przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,
C pieszy przechodząc przez jezdnię ma pierwszeństwo przed pojazdami.


3. Kierujący motorowerem zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, z którego rusza autobus, jest obowiązany:

A zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej minąć autobus i przystanek,
B zatrzymać się na chodniku,
C zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeśli sygnalizuje taki zamiar.

4. Kierujący motorowerem jest obowiązany ustępować pierwszeństwa pieszym, gdy:

A przejeżdża przez plac, na którym ruch pieszych i pojazdów, ze względu na brak ulic i chodników, odbywa się na tej samej powierzchni,
B korzysta z drogi w strefie zamieszkania,
C wyjeżdża na drogę z bramy posesji.


5. Znak ten:

A obowiązuje motorowerzystów przez całą dobę,
B obowiązuje motorowerzystów zarówno na obszarze zabudowanym, jak i poza nim,
C obowiązuje pieszych w godz. od 22.00 do 6.00.


6. Osoba, która pierwsza dociera na miejsce wypadku drogowego powinna:

A szybko biec po pomoc do najbliższych zabudowań,
B jeśli jest to możliwe, umieścić w odpowiednim miejscu na drodze trójkąt ostrzegawczy, aby ostrzec innych uczestników ruchu o zagrożeniu,
C przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.


7. Dziecko korzystające z drogi musi znajdować się pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, gdy:

A nie ukończyło 7 lat,
B nie ukończyło co najmniej 5 lat,
C ukończyło 8 lat, lecz ma do pokonania drogę dłuższą niż 500 metrów.


8. Znak ten umieszczony na obszarze zabudowanym nie dotyczy motorowerzystów parkujących:

A na poboczu,
B na chodniku,
C w miejscu, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.


9. Kierujący motorowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:

A parkować rower tylko wzdłuż chodnika, a jeśli nie ma chodnika, to wzdłuż ściany budynku,
B utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się tego pojazdu,
C jechać z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę.


10. Kierującemu motorowerem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jeżeli pojazdem tym jest:

A samochód osobowy,
B rower,
C autobus komunikacji miejskiej.


11. Uczestnikiem ruchu drogowego jest:

A tylko osoba poruszająca się po jezdni pojazdem wyposażonym w silnik,
B osoba poruszająca się każdym pojazdem znajdującym się na drodze,
C pasażer samochodu poruszającego się w strefie zamieszkania.


12. Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący rowerem ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi szynowemu,
B pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed pozostałymi pojazdami,
C kierujący pojazdem nr 3 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście.


13. Motorowerzyście zabrania się wyprzedzania ciągnika rolniczego jadącego po jezdni:

A na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
B jeśli ciągnik jest z przyczepą,
C przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.


14. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
B natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
C udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta.


15. W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno najlepiej sprawdzać:

A palcami po obu stronach szyi,
B na tętnicy szyjnej trzema palcami,
C przekonać się czy rannemu bije serce.


16. Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dwujezdniowej, pieszy:

A po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni, ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią,
B na przejściu wyznaczonym na drugiej jezdni powinien postępować tak, jakby wchodził na nie z chodnika,
C jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.


17. W przedstawionej sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu rowerzyście,
B kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa przejazdu rowerzyście,
C rowerzysta powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem nr 1.


18. Motorowerzysta widząc ten znak:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem zbliżającym się z kierunku przeciwnego,
B musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi zbliżającemu się z kierunku przeciwnego,
C jest informowany o pierwszeństwie przejazdu na zwężonym odcinku jezdni.


19. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku:

A złamania żebra,
B przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech),
C przyjazdu fachowej służby medycznej.


20. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A może po wykonaniu manewru skrętu zająć lewy pas ruchu, nie zważając na pojazd nr 2,
B wjeżdżając na lewy pas ruchu nie ma obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C jest obowiązany obserwować tor jazdy pojazdu nr 2 i ustąpić pierwszeństwa kierującemu tym pojazdem.


21. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:

A zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
B skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
C zapadający się na dno gardła język.


22. Widząc taki znak kierujący motorowerem nie może:

A skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B zawrócić na skrzyżowaniu,
C zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania.


23. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się.


24. Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych,
B parkowania na chodniku,
C jazdy bez kasku ochronnego.

25. Motorowerzysta skręcający w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, gdy:

A przechodzą na zielonym świetle,
B stanowią zorganizowaną grupę idącą parami po pasach,
C przechodzą przez jezdnię, mimo iż przejście dla pieszych nie jest wyznaczone.