(test 6) Pytanie 1

O prawo jazdy kategorii AM może ubiegać się osoba, które ukończyła:

A 13 lat,
B 14 lat,
C 15 lat.

Pytanie 2

Kierującemu motorowerem zabrania się:

A wyprzedzania pojazdów samochodowych,
B wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
C jazdy po poboczu.

Pytanie 3

Kierujący motorowerem jest obowiązany poruszać się:

A ścieżką rowerową, a w przypadku jej braku po poboczu,
B po jezdni,
C po poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Pytanie 4

Wymijanie jest zabronione:

A na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym,
B na ulicy jednokierunkowej,
C na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym.
(test 6) Pytanie 5

Motorower obowiązkowo powinien być wyposażony w:

A światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
B dwa skutecznie działające hamulce,
C światło odblaskowe barwy białej umieszczone z przodu.

Pytanie 6

Widząc ten znak, motorowerzysta wie, że:

A musi się bezwzględnie zatrzymać przy tym znaku,
B dojeżdża do zwężenia gdzie ma pierwszeństwo,
C ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa na zwężonym odcinku jezdni.

Pytanie 7

Widząc taki znak, kierujący motorowerem:

A nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania,
B może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
C nie może przekroczyć prędkości 30 km/h.

Pytanie 8

Znak ten (linia podwójna ciągła):

A rozdziela pasy ruchu na drodze jednokierunkowej,
B rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach ruchu,
C zezwala na przejeżdżanie przez tę linię przy wyprzedzaniu pojazdów.

Pytanie 9

W tej sytuacji rowerzysta może:

A jechać na wprost z pasa 3,
B powinien zmienić pas ruchu, jeżeli zamierza skręcać,
C musi zawrócić z pasa 1.

(test 6) Pytanie 10

W tej sytuacji:

A kierujący pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2,
B kierujący pojazdem 2 powinien się zatrzymać przed wykonaniem manewru skrętu w lewo,
C kierujący pojazdem 1 powinien zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 11

W tej sytuacji:

A Jazda na wprost dozwolona jest tylko z pasa 2 i 3,
B z pasa 1 wolno zawracać,
C skręcać można ze skrajnych pasów ruchu.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A ma pierwszeństwo przejazdu, ponieważ jedzie prosto,
B musi ustąpić tylko pojazdowi z numerem 2,
C pojedzie dopiero na końcu.

Pytanie 13

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd 2 ustępuje pierwszeństwa tylko motorowerzyście,
B pojazd 3 pojedzie pierwszy,
C motorowerzysta pojedzie równocześnie z pojazdem 3.

Pytanie 14

W przedstawionej sytuacji, kierujący samochodem osobowym:

A powinien się zatrzymać obok przystanku,
B musi zatrzymać się przed przejściem dla pieszych,
C może przejechać obok przystanku tramwajowego bez zatrzymania.

(test 6) Pytanie 15

Wyprzedzanie z prawej strony pojazdu silnikowego na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia jest:

A zabronione w każdym przypadku,
B dozwolone wyłącznie na jezdni jednokierunkowej,
C dozwolone na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym, lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym, przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu:

A motorowerzysta ustępuje pojazdowi z numerem 2,
B pojazd szynowy pojedzie jako drugi,
C jako drugi pojedzie motorowerzysta.

Pytanie 17

Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:

A dozwolony w jednym kierunku,
B zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,
C całkowicie zabroniony.

Pytanie 18

Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, kierujący motorowerem:

A jest ostrzegany krętej drodze,
B jest ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo a drugi w prawo,
C powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu co najmniej 150 m.

Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu, kierujacy pojazdem 1:

A przejeżdża ostatni,
B przejeżdża drugi,
C przejeżdża jako pierwszy.

(test 6) Pytanie 20

Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:

A pierwszy pojedzie tramwaj,
B kolejność przejazdu to 1,2,3,
C pojazd 3 musi ustąpić rowerzyście z numerem 1.

Pytanie 21

W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

A jak najszybciej odjechać, żeby nie utrudniać akcji ratowniczej,
B podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
C niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.

Pytanie 22

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?

A założyć jałowy opatrunek na ranę,
B ucisnąć poniżej miejsca krwawienia palcem lub dłonią,
C przekrwawione opatrunki zdjąć i zastąpić nowymi, czystymi.

Pytanie 23

Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest:

A dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału.
B dowiązanie do niej gałęzi,
C pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej,
Pytanie 24

W pozycji bezpiecznej należy ułożyć:

A każdego przytomnego rannego,
B osobę nieprzytomną, z podejrzeniem urazu kręgosłupa,
C osobę nieprzytomną, jeśli dławi się wymiocinami, krwią lub śluzem.

(test 6) Pytanie 25

Opatrunek uciskowy stosujemy przy:

A wycieku krwistej wydzieliny z ucha,
B krwotoku,
C zmiażdżeniu kończyny.