(test 17) Pytanie 1

Prawo jazdy AM można otrzymać po:

A ukończeniu 13 roku życia,
B zdaniu egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,
C zdaniu egzaminu w macierzystej szkole (gimnazjum) kandydata.

Pytanie 2

Kierujący rowerem na przejeździe dla rowerzystów:

A ma pierwszeństwo przed pojazdami.
B ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym jezdnią,
C jest włączającym się do ruchu,

Pytanie 3

Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po jezdni w każdych warunkach,
B jazdy poboczem, jeśli wzdłuż pobocza znajduje się nadająca się do jazdy droga dla rowerów,
C jazdy chodnikiem w strefie zamieszkania.

Pytanie 4

Zabrania się pieszemu przechodzenia przez jezdnię poza wyznaczonych przejściem:

A na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej.
B na skrzyżowaniu.
C w sytuacji gdy do wyznaczonego przejścia jest więcej niż 150 m.
(test 17) Pytanie 5

Dopuszcza się zawracanie:

A na autostradzie,
B na drodze gruntowej,
C na wiadukcie.

Pytanie 6

Znak ten oznacza:

A obowiązek jazdy dookoła wysepki na skrzyżowaniu,
B pierwszeństwo przejazdu pojazdów poruszających się w ruchu okrężnym,
C obowiązek stosowania się do zasady ruchu prawostronnego.

Pytanie 7

Pieszy widząc ten znak na obszarze zabudowanym:

A ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem,
B może przebiegać przez jezdnię,
C wchodząc na jezdnię ma obowiązek upewnić się, czy bezpośrednio przed nim nie nadjeżdża pojazd.

Pytanie 8

Który z tych znaków zobowiązuje motorowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu tylko z prawej strony?

A D-5,
B C-12,
C A-7.

Pytanie 9

W tej sytuacji motorowerzysta powinien:

A być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,
B zwrócić szczególną uwagę tylko na dzieci wysiadające z autobusu,
C użyć sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia i zdyscyplinowania dzieci.

(test 17) Pytanie 10

Podczas wyprzedzania kolumny pieszych, kierujący pojazdem powinien:

A zachować szczególną ostrożność,
B uważnie obserwować otoczenie z prawej strony drogi,
C zachować odstęp od kolumny przynajmniej 0,5 metra.

Pytanie 11

Pojazd szynowy może być wyprzedzany:

A tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej,
B tylko z lewej strony,
C motorowerzyście nie wolno wyprzedzać pojazdu szynowego.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu motrorowerzysta pojedzie jako:

A pierwszy,
B drugi,
C ostatni.

Pytanie 13

Przed rozpoczęciem wyprzedzania, kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:

A wyprzedzany pojazd zjechał na prawo,
B pojazd nadjeżdżający z przeciwka ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu,
C nie utrudni ruchu innym pojazdom.

Pytanie 14

W tej sytuacji kierujący:

A pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2,
B pojazdami 1 i 2 powinni zwiększyć prędkość,
C pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.

(test 17) Pytanie 15

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg,
B powinien zachować szczególną ostrożność,
C powinien obserwować tylko prawą stronę drogi.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu:

A pierwszy jedzie (jadący na wprost) pojazd 3,
B rowerzysta ustępuje tylko pojazdowi 2,
C pojazd 2 jest na drodze podporządkowanej.

Pytanie 17

Znak ten:

A ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
B ustala pierwszeństwo przejazdu w sposób inny niż przewidują przepisy ogólne prawa o ruchu drogowym,
C zobowiązuje do zachowania ostrożności.

Pytanie 18

Przedstawiona postawa policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu oznacza:

A zmianę dotychczas dawanego sygnału,
B pozwolenie na wjazd na skrzyżowanie dla pojazdów na lewym pasie ruchu,
C odpowiednik sygnału zielonego na sygnalizatorze.

Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu pojazd 1:

A powinien ustąpić tylko pojazdowi uprzywilejowanemu,
B jedzie jako pierwszy, bo ma zielone światło,
C musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi 3.

(test 17) Pytanie 20

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A musi zatrzymać się, zanim wjedzie na skrzyżowanie,
B ustępuje pojazdowi 2,
C przejeżdża jako ostatni.

Pytanie 21

U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:

A 30 uciśnięć klatki piersiowej,
B 2 oddechów ratowniczych,
C 5 oddechów ratowniczych,

Pytanie 22

W urazach oka należy:

A nałożyć jałowy opatrunek osłaniający,
B przemyć oko wodą destylowaną,
C wpuścić do oka krople dezynfekujące.

Pytanie 23

Poprawne numery ratunkowe to:

A Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999,
B Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998,
C Straż Pożarna 997, Pogotowie Ratunkowe 997, Policja 998.
Pytanie 24

Jeżeli w uszkodzonym pojeździe znajdują się osoby ranne, u których podejrzewa się uszkodzenie kręgosłupa, należy:

A niezwłocznie wyciągnąć poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu,
B pozostawić osoby poszkodowane w takiej, jak są pozycji, o ile nie zagraża to ich życiu,
C zawsze ułożyć poszkodowanych w pozycji bocznej - bezpiecznej.

(test 17) Pytanie 25

Wezwanie pomocy na miejsce wypadku powinno nastąpić:

A po ustaleniu stanu poszkodowanych,
B po udzieleniu pomocy poszkodowanym,
C jeszcze przed zabezpieczeniem miejsca wypadku.