(test 12) Pytanie 1

Motorowerzyści mogą jechać obok siebie:

A zawsze, jeśli tylko nie blokują ruchu,
B po poboczu,
C w wyjątkowych okolicznościach - np. podczas deszczu.

Pytanie 2

Zmieniając pas ruchu, kierujący motorowerem:

A powinien odpowiednio wcześniej manewr ten sygnalizować,
B może manewr ten sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany,
C nie musi sygnalizować wykonywania tego manewru.

Pytanie 3

Przy wyprzedzaniu kolumny od pieszych należy zachować odstęp:

A równy połowie szerokości kolumny pieszych,
B bezpieczny,
C nie mniejszy niż 1 metr.

Pytanie 4

Motorower musi być obowiązkowo wyposażony w:

A dzwonek o przeraźliwym dźwięku,
B światło odblaskowe barwy żółtej w kształcie innym niż trójkąt umieszczone z przodu,
C tylne światło pozycyjne barwy czerwonej.
(test 12) Pytanie 5

Motorowerzysta, który przewozi dziecko w wieku do 7 lat, może poruszać się prędkością do:

A 40 km/h,
B 20 km/h,
C 30 km/h.

Pytanie 6

Który ze znaków zobowiązuje rowerzystę do jazdy w lewo za znakiem?

A C-4,
B C-3,
C A-2.

Pytanie 7

Znak ten ostrzega przed:

A wlotem drogi dwukierunkowej z lewej strony,
B wlotem drogi jednokierunkowej z lewej strony,
C niebezpiecznym zakrętem w lewo.

Pytanie 8

Przedstawiony znak oznacza:

A przejazd dla rowerzystów,
B przejście dla pieszych,
C powierzchnię wyłączoną z ruchu pojazdów.

Pytanie 9

W tej sytuacji, kierujący białym samochodem po skręcie w prawo na skrzyżowaniu:

A powinien zająć pas 1,
B może zająć dowolny pas ruchu,
C musi zająć pas 3.

(test 12) Pytanie 10

Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni:

A na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
B na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
C przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

Pytanie 11

W tej sytuacji rowerzysta:

A powinien ustąpić motorowerzyście - ma go po swojej prawej stronie,
B ma obowiązek przeprowadzić rower jako pieszy,
C będąc na przejeździe dla rowerzystów, ma pierwszeństwo przejazdu.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu:

A kolejność to: 2,1,3,
B jako drugi pojedzie motorowerzysta,
C motorowerzysta ustępuje pojazdowi szynowemu.

Pytanie 13

W tej sytuacji, na skrzyżowaniu:

A pojazd 3 pojedzie równocześnie z tramwajem,
B pojazd 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym,
C ostatni pojedzie pojazd 3.

Pytanie 14

Po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

A może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej,
B powinien zająć lewy skrajny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej,
C powinien zająć najbliższy osi jezdni pas ruchu na drodze dwukierunkowej.

(test 12) Pytanie 15

W tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym jadący tak dłuższy czas:

A jedzie zgodnie z przepisami,
B powinien zająć prawy (skrajny) pas ruchu,
C powinien zająć środkowy pas ruchu,

Pytanie 16

Na przedstawionym obok skrzyżowaniu:

A kolejność przejazdu to: 4,1,2,3,
B przedostatni jedzie motorowerzysta,
C rowerzysta ustępuje pojazdowi szynowemu.

Pytanie 17

Ten znak, na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, jest umieszczany zawsze:

A zaraz (bezpośrednio) przy skrzyżowaniu,
B w odległości najwyżej 10 metrów od skrzyżowania,
C w odległości do 25 metrów od skrzyżowania.

Pytanie 18

Znak ten:

A obowiązuje zarówno na jezdni jak i poboczu,
B dotyczy tylko rowerów jednośladowych,
C oznacza drogę tylko dla rowerów.

Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd numer 1 pojedzie jako pierwszy,
B pojazd szynowy pojedzie pierwszy,
C kolejność przejazdu to: 2,1,3.

(test 12) Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd szynowy 2 jedzie równocześnie z tramwajem 3,
B motorowerzysta ustępuje tylko pojazdowi numer 3,
C kolejność to: 3 i 2,1,4.

Pytanie 21

Pozycja boczna u osoby poszkodowanej w wypadku:

A zapobiega udarowi mózgu,
B zapobiega zapadaniu się języka i utrudnieniom w oddychaniu,
C jest wygodniejsza dla poszkodowanego.

Pytanie 22

Najwłaściwszym sposobem zatamowania krwotoku tętniczego z przedramienia jest:

A nałożenie opaski uciskowej,
B nałożenie opatrunku uciskowego,
C zgięcie kończyny w stawie łokciowym.

Pytanie 23

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
B natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
C nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.
Pytanie 24

Ocena stanu poszkodowanego na miejscu wypadku polega na:

A sprawdzeniu istnienia odruchów,
B przeprowadzenia wywiadu z poszkodowanym,
C sprawdzeniu stanu przytomności, oddechu i istnienia tętna.

(test 12) Pytanie 25

Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:

A znajduje się w pozycji półsiedzącej,
B leży na boku,
C leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami.