(test 10) Pytanie 1

Kierującemu motorowerem zabrania się zawracać:

A na skrzyżowaniu,
B w tunelu,
C na obustronnie zwężonym odcinku drogi.

Pytanie 2

Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych,
B parkowania na chodniku,
C jazdy bez obu lusterek wstecznych.

Pytanie 3

Rowerzyści mogą wyprzedzać stojące w korku samochody:

A z ich prawej strony,
B z ich lewej strony,
C wyłącznie na drogach jednokierunkowych.

Pytanie 4

Jeżeli zachowanie na drodze określone jest różnymi metodami, to w pierwszej kolejności należy stosować się do:

A sygnalizacji świetlnej,
B poleceń i sygnałów dawanych przez kierującego ruchem drogowym,
C znaków drogowych.
(test 10) Pytanie 5

Postój pojazdu jest dozwolony:

A na ulicy jednokierunkowej (na obszarze zabudowanym),
B na jezdni przy jej lewej krawędzi (poza obszarem zabudowanym),
C na pasie oddzielającym między jezdniami.

Pytanie 6

Który z poniższych znaków oznacza odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym?

A B-31,
B D-5,
C A-20.

Pytanie 7

Przedstawiony znak ostrzega o:

A przejeździe kolejowym z zaporami,
B przejeździe kolejowym bez zapór,
C metalowym ogrodzeniu w pasie drogowym.

Pytanie 8

Znak ten oznacza:

A zakaz wjazdu w obu kierunkach,
B zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motorowerów,
C ruch jednokierunkowy na tej ulicy.

Pytanie 9

W przedstawionej sytuacji:

A pieszy powinien przepuścić biały samochód,
B kierujący białym pojazdem powinien przyspieszyć i ostrzec sygnałem dźwiękowym pieszego,
C pieszy ma pierwszeństwo przed białym pojazdem.

(test 10) Pytanie 10

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A może jechać, ponieważ ma zielone światło,
B musi umożliwić pieszym przekroczenie jezdni,
C powinien użyć sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia pieszych.

Pytanie 11

W tej sytuacji, kierujący pojazdem chcąc jechać:

A w prawo, może to zrobić tylko z pasa 3,
B na wprost, może to zrobić tylko z pasa 2 albo 3,
C lewo, może to zrobić z pasa 2.

Pytanie 12

Na tak oznakowanym rondzie:

A motorowerzysta numer 1 ma pierwszeństwo przejazdu,
B pojazd 2 musi ustąpić pierwszeństwa motorowerzyście z numerem 1,
C pierwszy pojedzie pojazd szynowy 3.

Pytanie 13

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A powinien powstrzymać się od dalszej jazdy,
B ma pierwszeństwo przejazdu i w związku z tym może jechać dalej,
C musi przepuścić pojazd 2, zgodnie z zasadą prawej strony.

Pytanie 14

Żeby uniknąć ryzyka, że skręcający na skrzyżowaniu samochód zajedzie mu drogę, rowerzysta:

A może jechać środkiem pasa ruchu na tym skrzyżowaniu,
B może jechać lewą stroną pasa ruchu na tym skrzyżowaniu,
C może jechać prawą stroną pasa ruchu na tym skrzyżowaniu,

(test 10) Pytanie 15

W takiej sytuacji:

A kierujący motorowerem 1 może wyprzedzić pojazd 2,
B motorowerzysta z numerem 1 nie może skręcić w lewo,
C pojazd 2 może skręcić w prawo.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu:

A ostatni jedzie pojazd z numerem 2,
B rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
C pojazd 4 jedzie jako pierwszy, bo jedzie na wprost.

Pytanie 17

Znak ten oznacza:

A zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach,
B zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach tylko pojazdów silnikowych,
C zakaz wjazdu wszelkich pojazdów.

Pytanie 18

Znak ten:

A oznacza obszar zabudowany,
B zabrania przekraczania prędkości 50 km/h w godzinach od 5.00 do 23.00,
C oznacza wjazd do miejscowości.

Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca:

A 3,4,1,2,
B 3,2,1,4,
C 3,2,4,1.

(test 10) Pytanie 20

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A ustępuje tylko pojazdowi szynowemu,
B ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3,
C musi zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 21

Przedmiot wbity w ranę należy:

A ustabilizować w ranie,
B natychmiast wyjąć,
C pozostawić tak jak jest, nie ruszać do przyjazdu lekarza.

Pytanie 22

Opaskę uciskową należy stosować:

A w przypadku złamania kości,
B przy rozległych otarciach naskórka,
C przy ukąszeniu przez wężą - lekko zaciśniętą.
Pytanie 23

Osoba, która pierwsza dociera na miejsce wypadku drogowego, powinna w pierwszej kolejności:

A szybko biec po pomoc do najbliższych zabudowań,
B jeśli jest to możliwe, umieścić w odpowiednim miejscu na drodze trójkąt ostrzegawczy, aby zabezpieczyć miejsce wypadku,
C przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Pytanie 24

Pomoc w przypadku złamania polega na:

A unieruchomieniu najbliższego stawu poniżej złamania,
B potrząsaniu kończyną, aby upewnić się co do jej stabilności,
C unieruchomieniu dwóch sąsiadujących ze złamaniem stawów.

(test 10) Pytanie 25

Żeby wezwać pogotowie ratunkowe, należy wybrać numer:

A 999,
B 998,
C 997.