C-16  Droga dla pieszych

Znak oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Umieszczenie tego znaku, nie tylko nakłada na pieszego obowiązek korzystania z tak oznaczonej drogi, lecz również - co ma nawet ważniejsze znaczenie - informuje innych uczestników ruchu o ZAKAZIE korzystania z takiej drogi.
Dotyczy to w szczególności kierujących rowerami, rzadziej zaś np. jadących wierzchem, którzy - przy braku znaku - mogliby sądzić, że z drogi takiej mogą korzystać.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami, a wtedy ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

 na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą; tutaj piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami.
 odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.


A teraz pytanie:


Czy rowerzysta może w tej sytuacji przejechać przez wyznaczoną "zebrę"?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE