Finał wojewódzki - Nidzica

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź".
Żeby zaliczyć test, musisz udzielić co najmniej 28 poprawnych odpowiedzi (80%)z 35 pytań.
Ten test rozwiązujesz dzięki uprzejmości Pana M.S.
P O W O D Z E N I A !
 

1)  Za tym znakiem rowerzysta na najbliższym skrzyżowaniu:
a) musi ustąpić rowerzyście wjeżdżającemu z lewej strony,
b) może skręcić w lewo,
c) ma pierwszeństwo przed rowerzystą wjeżdżającym z lewej strony.2)  Znak ten:
a) wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania pojazdu,
b) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną,
c) wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem przejazdu.3)  Za tym sygnalizatorem rowerzysta może:
a) zawrócić,
b) skręcić w prawo,
c) tylko skręcić w lewo.4)  Ten znak oznacza:
a) odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
b) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
c) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.5)  Który znak zobowiązuje kierującego rowerem do zatrzymania pojazdu?
a) 1 i 2,
b) 2 i 3,
c) 1 i 3.
1 2 36)  Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem, jest odpowiednikiem sygnału:
a) czerwonego i żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
b) żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
c) żółtego - dla wszystkich kierujących.7)  Liczba wózków rowerowych w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a) 5,
b) 10,
c) 15.8)  Przewozić wózkiem rowerowym inną osobę może osoba, która ukończyła:
a) 15 lat,
b) 16 lat,
c) 17 lat.9)  Kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego może osoba, która ma ukończone co najmniej:
a) 12 lat,
b) 13 lat,
c) 15 lat.10)  Kierującemu rowerem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych z wyjątkiem:
a) jeżeli na jezdni dozwolona jest prędkość ponad 50 km/h,
b) dziecka siedmioletniego kierującego rowerem pod opieką osoby dorosłej,
c) dziecka do lat 11 kierującego rowerem.11)  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu:
a) na wprost po jezdni,
b) w prawo,
c) w lewo.12)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
b) wyprzedzania na przejściach, na których ruch jest kierowany,
c) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.13)  Wyprzedzanie z prawej strony na jezdni dwukierunkowej, jeśli poza obszarem zabudowanym są trzy pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku jest dozwolone:
a) zawsze,
b) tylko na drogach o dopuszczalnej prędkości ponad 90km/h,
c) z wyjątkiem jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi.14)  Pieszy idący po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym:
a) musi iść z latarką ze światłem białym, jeżeli nie używa elementów odblaskowych,
b) nie musi używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
c) jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.15)  Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat z wyjątkiem:
a) strefy zamieszkania,
b) nie ma wyjątków,
c) drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerów.16)  Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:
a) wykonującą w kamizelce odblaskowej prace porządkowe na drodze,
b) w wieku powyżej 10-tego roku życia jadącą na rowerze,
c) pchającą wózek inwalidzki.17)  Z drogi dla rowerów obowiązany jest korzystać:
a) motorowerzysta przewożący dziecko do lat 7,
b) uczestnik ruchu poruszający się na wózku inwalidzkim,
c) rowerzysta na rowerze jednośladowym.18)  Kierującemu rowerem zabrania się zawracania:
a) na drodze dwujezdniowej,
b) w tunelu,
c) na odcinku jezdni wzdłuż linii przystankowej.19)  W czasie mgły kierujący rowerem:
a) nie może korzystać z drogi,
b) ma zakaz wyprzedzania innego pojazdu,
c) powinien umieścić dodatkowe elementy odblaskowe z tyłu roweru.20)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) powinien jechać po prawej stronie jezdni,
b) jedzie po przejeździe dla rowerzystów,
c) naruszył przepisy ruchu drogowego: powinien prowadzić rower po przejściu dla pieszych.21)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) może jechać dalej bez zwracania uwagi na stan drogi, ponieważ znak ten dotyczy tylko pojazdów samochodowych,
b) powinien zachować szczególną ostrożność i w miarę potrzeby zejść z roweru i prowadzić go przez oszroniony odcinek drogi,
c) nie może jechać dalej.22)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) nie może wyprzedzić rowerzysty,
b) nie może wyprzedzić kolumny pieszych,
c) może wyprzedzić rowerzystę.23)  Za tym znakiem kierujący:
a) musi jechać z prędkością 30km/h,
b) musi jechać z prędkością mniejszą niż 30km/h,
c) może jechać z dowolną (dopuszczalną) prędkością.24)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym,
b) może jechać z prędkością do 20km/h i ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
c) nie może przekraczać prędkości 20km/h i ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym.25)  Co to jest postój pojazdu?
a) każde zatrzymanie pojazdu i wyłączenie silnika,
b) unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę,
c) każde zatrzymanie pojazdu na dłużej niż jedna minuta.
II część testu - skrzyżowania


26)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) ma pierwszeństwo przed motocyklistą z lewej strony - numer 2,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z lewej strony,
c) ma pierwszeństwo przed samochodem z prawej strony - numer 3.27)  W tej sytuacji rowerzysta (Policja jedzie prosto):
a) ma pierwszeństwo przed samochodem z prawej strony - numer 3,
b) przejeżdża ostatni,
c) ma pierwszeństwo przed samochodem z lewej strony - numer 2.28)  W tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1:
a) ma pierwszeństwo przed samochodem numer 2,
b) ma pierwszeństwo przed motocyklistą z lewej strony,
c) ustępuje pierwszeństwa motocykliście z lewej strony.29)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) przejedzie pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi skręcającemu w prawo z numerem 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.30)  Podaj prawidłową kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie:
a) rower - tramwaje,
b) tramwaje - rower,
c) tramwaj numer 3 - rower - tramwaj numer 2.31)  Wtej sytuacji rowerzysta:
a) ustępuje pierwszeństwa motocykliście z numerem 2,
b) przejeżdża pierwszy,
c) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi.32)  Wtej sytuacji rowerzysta:
a) ma pierwszeństwo przed motocyklem z numerem 2,
b) ustępuje pierwszeństwa motocykliście,
c) przejeżdża pierwszy.33)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) ustępuje pierwszeństwa samochodowi osobowemu,
b) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi,
c) przejeżdża pierwszy.34)  Który pojazd opuści to skrzyżowanie jako pierwszy?
a) tramwaj,
b) rowerzysta,
c) samochód z prawej strony z numerem 3.35)  Podaj prawidłową kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie:
a) 3 - 1 - 2,
b) 1 - 3 - 2,
c) 3 - 2 - 1.